ΠΑΤΡΑ: Καθημερινό και πάλι το φαινόμενο ταξιδιωτών στο λιμάνι με πλαστά χαρτιά – Νέες συλλήψεις

ÁÑÃÏËÉÄÁ-¸ñåõíåò ôïõ Ëéìåíéêïý óôçí ðáñáëßá ôçò ÍÝáò Êßïõ ãéá ôïí åíôïðéóìü ãõíáßêáò. Ç 62÷ñïíç åß÷å ðÜåé ãéá ìðÜíéï óôçí ðáñáëßá ôçò ÍÝá Êßïõ, ðåñßðïõ óôéò 10 ôï ðñùß. Óôï óçìåßï ðïõ óõíÞèùò ðçãáßíåé ãéá ìðÜíéï âñÝèçêáí ôá ñïý÷á êáé ôá ðáðïýôóéá ôçò. ¸ñåõíåò Ý÷åé îåêéíÞóåé ôï ëéìåíéêü ìå âáôñá÷áíèñþðïõò, äýï óêÜöç êáé ôçí óõíäñïìÞ áåñïóêÜöïõò.Óôçí ðåñéï÷Þ ðíÝïõí âüñåéïé Üíåìïé. Ôñßôç 25 Éïõíßïõ 2019. (EUROKINISSI/ ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)
advertisement

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 23 και 19 ετών προέβησαν, απογευματινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πάτρας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πατρών, πριν την επιβίβαση σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα εν λόγω έγγραφα.