Πανελλαδικές: Τι δείχνουν οι βαθμολογίες για τα ειδικά μαθήματα

ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò ÐáíåëëáäéêÝò ÅîåôÜóåéò óôï 46ï Ãåíéêü Ëýêåéï ÁèÞíáò, ÐáñáóêåõÞ 7 Éïõíßïõ 2019. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò, ùò åßèéóôáé, áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí 2019 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ôùí ãåíéêþí ëõêåßùí (ÃÅË) ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÂëÜ÷ïò

Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων που αφορούν στα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Οι βαθμολογίες και ειδικότερα ο αριθμός των υποψηφίων που συγκεντρώνονται ανά βαθμολογική κλίμακα επηρεάζουν την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης που απαιτούν εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων στα ειδικά μαθήματα καταγράφηκαν σε Αγγλικά, Αρμονία και Ελεύθερο Σχέδιο. Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, μόλις το 1,28% των υποψηφίων που εξετάστηκε κατάφερε να βρεθεί στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα (18-20).

Στο μάθημα της Αρμονίας, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 4,16% ενώ στο Ελεύθερο Σχέδιο το 7,84%.

Αναφορικά με τους υποψηφίους που βρέθηκαν κάτω της βάσης, «πρωταθλητές» αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι της Αρμονίας (36,11%) ενώ ακολούθησαν όσοι εξετάστηκαν στην Αγγλική Γλώσσα (31,43%).

Δείτε τα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία των  ειδικών μαθημάτων  για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

 

advertisement