Οι Αρμένοι επιβεβαιώνουν την απώλεια της πόλης Σουσί