Κριτική ΣΕΒ στο ολιστικό σχέδιο

Κριτική ΣΕΒ στο ολιστικό σχέδιο: Καταγραφή ιδεών χωρίς φιλοεπενδυτικό περιεχόμενο

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, ο οποίος έχει παρουσίασει αναλυτικά προτάσεις για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του προγράμματος τονίζει ότι η αναπτυξιακή στρατηγική που…