Η Π.Ε.Δ. Δ.Ε.

Σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με κάθε στοιχείο που συνιστά το Ολυμπιακό Ιδεώδες

Η Π.Ε.Δ. Δ.Ε. έχοντας επίγνωση του επιτελικού της ρόλου στην υποστήριξη των κορυφαίων εκδηλώσεων υπερτοπικής εμβέλειας που λαμβάνουν χώρα στην εδαφική περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας,…