έντρο Ικανοτήτων “Teaching Factory” από το Πανεπιστήμιο

ΠΑΤΡΑ: Το πρώτο Κέντρο Ικανοτήτων “Teaching Factory” από το Πανεπιστήμιο

Ιδρύεται για Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Βιομηχανία Με την από 9/7/2021, απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)…