Εικονικά δικαιολογητικά εμβολιασμού – Ταχύτατη διερεύνηση ζήτησε ο Θεοδωρικάκος

ÏõñÝò áðü ðïëßôåò ðïõ Ý÷ïõí êëåßóåé ñáíôåâïý ãéá ôï åìâüëéï Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï ôïõ Ðåñéóôåñßïõ ôçí ÔåôÜñôç 5 ÌáÀïõ 2021. Ïé ïõñÝò ó÷çìáôßóôçêáí ëüãù ôçò êáèõóôÝñçóçò ðïõ õðÞñîå óôç äéáäéêáóßá ôïõ åìâïëéáóìïý åîáéôßáò ðñïâëçìÜôùí óôï ßíôåñíåô. Óýìöùíá ìå ôïí êüóìï, ôùí ïðïßùí ôá ñáíôåâïý Ý÷ïõí êáèõóôåñÞóåé ðåñéóóüôåñï áðü ìéá þñá õðÞñîáí ðñïâëÞìáôá óôï ßíôåñíåô ôïõ åìâïëéáóôéêïý êÝíôñïõ ìå áðïôÝëåóìá íá ÷ñåéáóôåß íá ðåñéìÝíïõí áñêåôÜ. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση των εικονικών δικαιολογητικών εμβολιασμού, έχει εκφράσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ζήτησε ταχύτατη διερεύνηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι την διερεύνηση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία σχηματίζει δικογραφία, προκειμένου να πέσει άπλετο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες στους εμπλεκομένους.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ο κ. Θεοδωρικάκος πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, υποστράτηγο Ηλία Κοσσυβάκη.

Ο υπουργός ζήτησε την ταχύτατη, αποτελεσματική και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης των εικονικών δικαιολογητικών εμβολιασμού.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα υπάρξει ενημέρωση κοινής λήψεως από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Be the first to comment on "Εικονικά δικαιολογητικά εμβολιασμού – Ταχύτατη διερεύνηση ζήτησε ο Θεοδωρικάκος"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*