Αιγιάλεια: Δωρεάν rapid test αύριο Σάββατο στο Διακοπτό απο τον ΕΟΔΥ

Áðü óÞìåñá ç åíçìÝñùóç óôï Õðïõñãåßï õãåßáò ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñïõóßá äçìïóéïãñÜöùí.ÄéåîáãùãÞ rapid test ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò åíçìÝñùóçò ãéá ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò, ÄåõôÝñá 17 Ìáúïõ 2021 (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και στο πλαίσιο των προσπαθειών επιτήρησης της πορείας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και παράλληλα αναχαίτισης της διασποράς της νόσου, διοργανώνει δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test) το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00- 14.30 στο Διακοπτό (Σταθμός ΟΣΕ).