ΠΑΤΡΑ: Η 6η ΥΠΕ συνεχίζει τα δωρεάν rapid test – Που θα γίνουν αύριο Παρασκευή  3/9

Áðü óÞìåñá ç åíçìÝñùóç óôï Õðïõñãåßï õãåßáò ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñïõóßá äçìïóéïãñÜöùí.ÄéåîáãùãÞ rapid test ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò åíçìÝñùóçò ãéá ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò, ÄåõôÝñá 17 Ìáúïõ 2021 (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων  με πρωτοβουλία της 6ης ΥΠΕ και τη συνεργασία του ΕΟΔΥ σε περιοχές της Αχαΐας.

Για αύριο Παρασκευή  3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο Επιμελητήριο Αχαΐας (κατά το διευρυμένο ωράριο 8:30 με 20:30), στο υπαίθριο θέατρο «Γ. Παππά» του Αιγίου (κατά τις ώρες 09:00 με 14:30) για το ευρύ κοινό.

Παράλληλα,  δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στους συμμετέχοντες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  Ατομικών Αγώνων Σκάκι, που διεξάγεται  στο Ξενοδοχείο «ASTIR».

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι συμβάλλουν στον εντοπισμό των μη συμπτωματικών κρουσμάτων και διενεργούνται από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ με Rapid  Test.