ΠΑΤΡΑ: Επτά παιδιά με κορονοϊό στο νοσοκομείο του Ρίου

Óôéãìéüôõðï áðü ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Ñßïõ, ôçí ÐÝìðôç 5 Ìáñôßïõ 2020. Óôï íïóïêïìåßï ðáñáìÝíåé ãéá ôñßôç çìÝñá íïóçëåõüìåíïò ï 66÷ñïíïò áðü ôçí Çëåßá, ðïõ äéáãíþóôçêå ôçí ÔåôÜñôç ìå íüóï Covid-19. Ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Ñßïõ áðïöáóßóôçêå íá ìåßíåé åêôüò åöçìåñßáò åíþ åêêåíþèçêå ç ïèöáëìïëïãéêÞ êëéíéêÞ êáé ìåôáôñÝðåôáé óå êëéíéêÞ ìå èáëÜìïõò áðïìüíùóçò. (EUROKINISSI)
advertisement

Ειδική αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Πάτρας σε σχέση με την νοσηλεία κρουσμάτων κορονοϊού, έκανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός.

Ο κ. Γιαννακός επεσήμανε ότι επτά παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου. Τα νοσοκομέια της Πάτρας είναι ασφυκτικά γεμάτα με διψήφια κρούσματα.

Συνολικά 71 ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίο και 19 στη ΜΕΘ, ενώ 61 είναι οι νοσηλείες στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», με 8 στη ΜΕΘ.