Οι ευθύνες της δημοτικής αρχής για την καθυστέρηση της σύνδεσης των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης

advertisement

 

Δυστυχώς οι ανησυχίες μας για καθυστέρηση του μεγάλου έργου των
εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης επαληθεύτηκαν με την απόφαση της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που ακύρωσε την απόφαση που είχε
λάβει η Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Είχαμε καταγγείλει στο δημοτικό συμβούλιο ότι η δημοτική αρχή με τους
χειρισμούς της που δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την αμεροληψία στον
διαγωνισμό ,θα έπαιζε αρνητικό ρόλο στην άμεση υλοποίηση του ήδη
καθυστερημένου έργου της σύνδεσης των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης
με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό .
Είχαμε καταγγείλει επίσης ότι ενώ έπρεπε να είχε αποφύγει ενέργειές που
ενδεχόμενα θα δημιουργούσαν προβλήματα στον διαγωνισμό ,όμως παρέκαμψε το νόμο που απαγόρευε να ορίζονται ως μέλη της
επιτροπής διαγωνισμού υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής δηλαδή της ΔΕΥΑ
,δεν έκανε κλήρωση όπως ρητά ορίζει ο νόμος για τον ορισμό των μελών
της Επιτροπής αλλά επέλεξε άτομα χωρίς κλήρωση απο την
Π.Ε.Δ,τοΤ.Ε.Ε.,Εργοληπτικές Οργανώσεις.Ακόμα δεν έκανε κλήρωση από
τον κατάλογο τεχνικών υπαλλήλων από το Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και ορίστηκε μέλος της
επιτροπής υπάλληλος της Περιφέρειας που δεν προβλέπεται από τον νόμο.
Απόρροια αυτών των ενεργειών που δημιουργούν εύλογα
ερωτηματικά ήταν και η λανθασμένη ενέργεια της επιτροπής να μην λάβει
υπόψιν την προσφορά της εταιρείας που έδινε 192 μήνες συντήρησης του
έργου έναντι 36 μηνών που έδινε η Εταιρία που βαθμολογήθηκε
περισσότερο.
Η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει απάντηση στους δημότες
για την καθυστέρηση του έργου και την πρόθεσή της να φορτώσει το
κόστος συντήρησης του έργου της αποχέτευσης για πολλά χρόνια στους δημότες.

 

Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α.)