ΑΧΑΪΑ: Σε επιφυλακή οι Αρχές για ξέσπασμα πυρκαγιών – Υψηλός ο κίνδυνος σήμερα στην περιοχή – Κυριακή -Έκκληση στους πολίτες για μέτρα

ÄáìÜæïõí ôéò öëüãåò êáé ôïí öüâï ôïõò ãéá íá óþóïõí áíèñþðéíåò æùÝò, ðåñéïõóßåò êáé ôçí áíÜóá æùÞò ìáò ôï ðñÜóéíï. Ðéëüôïé ôùí åíáÝñéùí ìÝóùí êáé ðåæïðüñá ôìÞìáôá åßíáé ïé Üíèñùðïé ðïõ êÜèå öïñÜ îåðåñíïýí ôïõò åáõôïýò ôïõò, óå áíôßîïåò óõíèÞêåò êáé ñß÷íïíôáé óôçí ìÜ÷ç ìå ôçí êáôáóôñïöÞ. Óôéãìéüôõðá áðü ôçí ìåãÜëç ðõñêáãéÜ óôçí Åýâïéá, ÐÝìðôç 15 Áõãïýóôïõ 2019 (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας θα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή), σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Εξαιτίας της υψηλής επικινδυνότητας, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως ρίψη αναμμένου τσιγάρου, καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα, χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.ά..

Ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους καθώς και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς απαιτούμενη άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναρτήσει στο site της (www.pde.gov.gr/gr/), όλες τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες για την προστασία τους από πυρκαγιά, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του κινδύνου.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Δείτε αναλυτικά τον χάρτη: