Σήμερα θα συνεχιστεί η δίκη για την τραγωδία στη Μάνδρα-Να εκδοθεί μία δίκαιη απόφαση για τους συγγενείς των θυμάτων

Äßêç ãéá ôïõò õðåýèõíïõò ôçò öïíéêÞò ðëçììýñáò óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò ðñéí áðü äýï ÷ñüíéá, ðïõ ðñïêÜëåóå áíèñþðéíåò áðþëåéåò êáé ôåñÜóôéåò êáôáóôñïöÝò ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Éáíïõáñßïõ 2020, óôï Ðëçììåëåéïäéêåßï ôçò ÁèÞíáò ìå êáôçãïñïýìåíïõò, ôçí ôüôå ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÑÝíá Äïýñïõ, ôïõò ôüôå äÞìáñ÷ïõò ôçò ðåñéï÷Þò êáé õðåýèõíïõò ôçò ðïëåïäïìßáò. Ïëïé ïé êáôçãïñïýìåíïé áíôéìåôùðßæïõí êáôçãïñßåò óå âáèìü ðëçììåëÞìáôïò ãéá óùìáôéêÝò âëÜâåò, ðñüêëçóç ðëçììýñáò, áíèñùðïêôïíßåò áðü áìÝëåéá êáé ðáñÜâáóç êáèÞêïíôïò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)
advertisement

Ξαναρχίζει  σήμερα η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, για την υπόθεση της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και μετά από αρκετή ώρα ανακοίνωσε τη διακοπή της δίκης για την ερχόμενη Τρίτη, ημέρα κατά την οποία θα εξετάσει αν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη αίθουσα που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης ακροαματικής διαδικασίας.

Την ανάγκη να εκδοθεί μία δίκαιη απόφαση για τους συγγενείς των θυμάτων και για τους πληγέντες, τόνισε, εξερχόμενος από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής, Αλέξης Κούγιας.

«Δεν πρέπει να λησμονούμε δύο σοβαρά θέματα στη δίκη αυτή. Το πρώτο είναι ότι υπήρξε πράγματι θεομηνία, η οποία ήταν απρόβλεπτη και αδύνατη να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο είναι αν αναζητάμε ευθύνες του ανθρώπινου παράγοντα, ναι υπάρχουν και είναι του ανθρώπινου παράγοντα που επί 30 χρόνια, είτε κυβέρνηση κεντρικά είτε διοίκηση τοπικά, άφησε την περιοχή εν γνώσει των προβλημάτων απροστάτευτη», επισήμανε ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Βασιλείου, Διονύσης Γκούσκος. Ο ίδιος προσέθεσε ότι «οι μικρότερες ευθύνες βαραίνουν την εφήμερη τοπική ηγεσία». «Γι’ αυτό είμαστε εδώ και θα αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό τα οποιαδήποτε ψήγματα ευθύνης προκύπτουν από το κατηγορητήριο το οποίο είναι έωλο και πολύ πρόχειρα φτιαγμένο», κατέληξε.

Πλήθος συγγενών των θυμάτων συγκεντρώθηκε σήμερα στο δικαστήριο, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται στον κατάλογο των μαρτύρων.

«Ζητάω δικαιοσύνη και να εξαντλήσει το δικαστήριο όλη την αυστηρότητα ώστε να μην υπάρχουν μελλοντικές τραγωδίες. Εγώ έχασα τη μητέρα μου αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί ήδη από εχθές είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ξαναθυμάμαι πάλι γεγονότα. Δεν ξεπερνιούνται αυτά. Έχουν γίνει έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο είναι τραγικό “το να πρέπει” να πεθαίνουν 24 άνθρωποι με τέτοιο φρικτό τρόπο, για να έχουμε τα αυτονόητα, την ασφάλεια ως πολίτες», είπε η κ. Σοφία Αναστασίου, εκ των συγγενών των θυμάτων.