ΠΑΤΡΑ: Ακόμα μισό εκατομμύριο ευρώ για τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας – Μέσω διεθνούς διαγωνισμού η εργασία

Π ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Πατρών 2020-21», με Αναθέτουσα Αρχή τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 444.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 106.560,00 €, Σύνολο: 550.560,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην εφημερίδα επίσημων εκδόσεων της ΕΕ ορίζεται η 20/1/2020.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 21/1/2020.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 24/1/2020.
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 24/2/2020 και ώρα 13.00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, την 2/3/2020 και ώρα 13.00.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται προς τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε.. Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης.
Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τη διακήρυξη, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984
Οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό ισούται με το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή ποσού οκτώ χιλιάδων οχτακόσιων ογδόντα ευρώ (8.880,00 €).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται από τον ανάδοχο πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.
Ειδικότερα αντικείμενο των εργασιών είναι η Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, στον Χ.Υ.Τ.Α. Πάτρας στην θέση Ξερόλακκα καθώς και όλων των απορριμμάτων που φθάνουν στο χώρο διάθεσης µε ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, εφόσον τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης καθώς και οι εργασίες που προκύπτουν ως προϊόν της υγειονομικής ταφής και αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης
Οι ποσότητες, η διάρκεια και η προϋπολογιζόμενα αξία των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

 

CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
90513200-8
Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Πατρών 2020-21.
Μήνας
12 μήνες
37.000,00 € ανά μήνα
444.000,00€
106.560,00€
550.560,00€

 

Αναθέτουσα αρχή: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.
Διεύθυνση: Μαιζώνος 108 Πάτρα.
Τηλέφωνο: 2613610362, Fax: 2613610335

 

Πάτρα 20/1/2020
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε.
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ