ΑΧΑΪΑ: Με 33 θέματα, σήμερα, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας


Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές Κάτω Πτέρη και Αγ. Ανδρέα» Δήμου Αιγιαλείας.
2. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και ορών διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας)».
3. Έγκριση Πρακτικού 1 της Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
4. Έγκριση Πρακτικού 1 της Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες».
5. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: ««Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
6. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση του έργου: «Έκτακτη κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Σ.Μ.Α. λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Αγίας Λαύρας της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
8. Ακύρωση της αριθ. 221/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (ρουχισμός)».
9. Έγκριση Πρακτικού 3 της Δημοπρασίας για την: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (γάλα)».
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών της υπηρεσίας: «αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας και μεταφορά τους στον σταθμό μεταφόρτωσης».
11. Έγκριση εν μέρει ακύρωσης της διαδικασίας και επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε σφάλμα ή παράλειψη, για τον διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
12. Έγκριση εν μέρει ακύρωσης της διαδικασίας και επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε σφάλμα ή παράλειψη, για τον διαγωνισμό του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» του Δήμου Αιγιαλείας.
13. Ματαίωση της διαδικασίας για τον διαγωνισμό του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
14. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.
15. Κατάρτιση σχεδίου 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
16. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 3ο Τρίμηνο έτους 2019.
17. Έγκριση διαγραφής τελών Τ.Α.Π. παλαιότερων ετών του Δήμου Αιγιαλείας.
18. Έγκριση διαγραφής τελών άρδευσης παλαιότερων ετών του Δήμου Αιγιαλείας.
19. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων χρεώσεων.
20. Έγκριση διαγραφής πιστώσεων.
21. Καθορισμός του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.
22. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.
23. Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.
24. Καθαρισμός Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων Υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 του Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020.
25. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020.
26. Καθορισμός του συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτους 2020.
27. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.
28. Καθορισμός των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.
29. Υποβολή πρότασης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων λαϊκών αγορών (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.
30. Καθορισμός των Δικαιωμάτων Χρήσης Υπηρεσίας Νεκροταφείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020.
31. Καθορισμός του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93, παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09,) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020.
32. Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020.
33. Επιβολή Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80 άρθρο 10) και καθορισμός συντελεστών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.