Τσοβόλας για σκευωρία Novartis : Στη δικογραφία υπάρχει όνομα πολιτικού

Ï óõíÞãïñïò õðåñÜóðéóçò ôïõ ðñþçí áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý, ÄçìÞôñçò Ôóïâüëáò óôçí ÂïõëÞ üðïõ åðéóêÝöèçêå ôïí ðñüåäñï ôçò ÅéäéêÞò ÅðéôñïðÞò ÐñïêáôáñêôéêÞò ÅîÝôáóçò ÉùÜííç Ìðïýãá êáé ôïõ ðáñÝäùóå áßôçóç íá äéáâéâáóôïýí óôçí ÅðéôñïðÞ ïé äéêïãñáößåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí õðüèåóç, áßôçóç ãéá áêñüáóç ìáñôýñùí êáé áßôçóç ãéá êáô´áíôéðáñÜóôáóç åîÝôáóç ôïõ ÄçìÞôñç Ðáðáããåëüðïõëïõ ìå åéóáããåëåßò êáé ðïëéôéêÜ ðñüóùðá, áíÜìåóá óôá ïðïßá êáé ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò, ,ôçí Ôñßôç 22 Ïêôùâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου Δημήτρης Τσοβόλας ότι στην δικογραφία με τις καταγγελίες για σκευωρία στην υπόθεση Novartis, υπάρχει το όνομα πολιτικού προσώπου του οποίου τον τραπεζικό λογαριασμό έδωσε οι αμερικανικές αρχές στην συνάντηση με τους Έλληνες εισαγγελείς στην Βιέννη.

Σε ερώτηση για το  αν στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του πολιτικού, που πρόσφεραν τον τραπεζικό λογαριασμό του οι αμερικανικές αρχές στους Έλληνες εισαγγελείς ο Δημήτρης Τσοβόλας απάντησε: «Μάλιστα αναφέρεται το όνομα. Αναφέρεται από τον ίδιο. Δεν αναφέρεται ποιο πρόσωπο κλπ.»

«Ο Παπαγγελόπουλος έχει δικαίωμα να καλέσει τον Σαμαρά»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και για το αίτημα που κατέθεσε προκειμένου ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος να εξεταστεί κατ’ αντιπαράσταση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τους δύο εισαγγελικούς λειτουργούς που τον κατηγορούν, ο Δημήτρης Τσοβόλας εξήγησε ότι είναι στην κρίση της επιτροπής αν θα το κάνει δεκτό. «Αν θες να αναζητήσεις την αλήθεια πρέπει να ικανοποιεί τέτοια αιτήματα. Μέχρι τώρα έτσι προβλέπει το δίκαιο και στους πολίτες τους απλούς και την Βουλή», τόνισε ο δικηγόρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

«Ο κ. Σαμαράς έχει κάνει μήνυση στον κ. Παπαγγελόπουλο. Ως μηνυτής ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να καλέσει τον μηνυτή του. Εγώ ενεργώ και ως δικηγόρος κατά κύριο λόγο νομικά και ως πολίτης. Γιατί δεν μπορεί να μην ασκεί τα δικαιώματα ο όποιος εμφανιζόμενος ύποπτος όταν γίνεται μήνυση από κάποιον», σημείωσε ο Δημήτρης Τσοβόλας.