Κως: Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με λέμβο με μετανάστες – Έξι τραυματίες – Τρεις αγνοούμενοι, ανάμεσά τους ένα παιδί

65 ðáñÜôõðá äéåñ÷üìåíá ðñüóùðá áðü ÁöãáíéóôÜí êáé ÐáêéóôÜí íåáñÞò çëéêßáò ìåôáîý áõôþí 8 ðáéäéÜ êáé 8 ãõíáßêåò, óõíåëÞöèçóáí êïíôÜ óôçí íÞóï Ðñþôç äéáðëÝïíôáò ðñïò Éôáëßá, üôáí ôï éóôéïðëïúêü óêÜöïò óôï ïðïßï åðÝâáéíáí Ýìåéíå áðü êáýóéìá êé åíôïðßóèçêå íá ðëÝåé áêõâÝñíçôï áðü óêÜöïò ôïõ ëéìåíéêïý óþìáôïò ïðïý ôïõò ìåôÝöåñå óôçí Ðýëï. ¼ëïé åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò êáé ìåôáöÝñèçêáí óôï êëåéóôü óôÜäéï ìå åõèýíç ôïõ äÞìïõ. Áíáêñßóåéò äéåîÜãåé ôï Ëéìåíáñ÷åßï Ðýëïõ.

Σκάφος του ΛιμενικούΣώματος που πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κω, συγκρούστηκε τα ξημερώματα με λέμβο που δεν έφερε φώτα ναυσιπλοΐας και μετέφερε 34 μετανάστες και πρόσφυγες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι αλλοδαποί, ενώ αγνοούνται ένα ανήλικο παιδί και δύο άνδρες.

Η λέμβος αναποδογύρισε από τη σύγκρουση με αποτέλεσμα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να βρεθούν στη θάλασσα.

Άμεσα στην περιοχή κλήθηκαν τρία πλωτά του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος, ελικόπτερο σούπερ πούμα και σκάφος της frontex, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ. Έως τώρα έχουν περισυλλεγεί 31 άτομα που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κω, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του νησιού.

Οι έρευνες συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ στο σημείο σπεύδει επίσης κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.