ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει, σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου – Ο κατάλογος των θεμάτων

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) σήμερα  22  Οκτωβρίου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:
1) Νομική Στήριξη των κ.κ. Διονυσίου Πλέσσα, Αντιδημάρχου Δήμου Πατρέων, και
Βασιλείου Θωμόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Κώστας
Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
2) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθ. Α1031/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός
Σύμβουλος)
3) Έγκριση ή μη της από 24-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2011/27-6-2019 ασκηθείσα αίτηση
εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό
Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
4) Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ.
Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
5) Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης Οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας (εισηγητής: Ήρα – Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ)
6) Έγκριση του από 23-09-2019 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων
Υποδομής και κατακύρωση του οριστικού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος Δήμου Πατρέων
(2019-2020)», προϋπολογισμού δαπάνης 273.978,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
7) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ 2018»
(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
8) Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού
του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου – -2Παπαφλέσσα), με προϋπολογισμό μελέτης 551.248,45 € (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
9) Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ 2018» του Δήμου
Πατρέων, προϋπολογισμού 300.000,00€ (με Φ.Π.Α) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.
Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
10) Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής
ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
11) Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση
συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
12) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και
σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για
την προμήθεια «Απορριμματοδεκτών» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα
προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού
249.946,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με την αριθ. 7/2019, Μελέτη Διακήρυξη της
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Τμήμα Σχεδιασμού
Μελετών και Ελέγχου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
13) Εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση του κ. Ζουμά Παναγιώτη (εισηγητής: Α.
Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
14) Διαγραφή οφειλής (ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου –
Αρμ. Δ/ντρια)
15) Διαγραφή οφειλής (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –
Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
16) Διαγραφή οφειλής (ΞΕΝΟΣ Ι. – ΚΟΡΑΚΗΣ Φ. ΟΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ.
Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
17) Διαγραφή οφειλής [ΕΝΤΑΛΒΑΪΣ (1)] (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ.
Δ/ντρια α.α.)
18) Διαγραφή οφειλής (ΣΙΨΑΣ Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
19) Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου
– Αρμ. Δ/ντρια)
20) Διαγραφή οφειλής (ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Κ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)
21) Διαγραφή οφειλής (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ξ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου –
Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

3

22) Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο του ΧΕΠΕ προπληρωμής Β 386/2019 (εισηγητής: Ν.
Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ