ΑΧΑΪΑ: Το ΚΚΕ για τη νέα σχολική χρονιά – «Γνωστά κι επαναλαμβανόμενα βάρη για τις λαϊκές οικογένειες»

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ Αχαϊας σημειώνει: Τ ο πρώτο κουδούνι χτυπάει και φέτος για τους εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια… Πρώτο κουδούνι σημαίνει για τους μαθητές την έναρξη ακόμα μιας σχολικής χρονιάς, με καλή διάθεση από την περίοδο ξεκούρασης των διακοπών, με τη χαρά της αντάμωσης των συμμαθητών, με νέα μαθήματα κι εκπαιδευτικούς, με ψηλότερους στόχους για πολλούς… Αλλά και… με τα γνωστά κι επαναλαμβανόμενα βάρη για τις λαϊκές οικογένειες, που καμαρώνουν αλλά και μοχθούν για τα παιδιά τους, για να τους προσφέρουν όλα όσα δικαιούνται, που το σημερινό σχολείο δεν τα προσφέρει, τους τα στερεί.

Γιατί στην εποχή μας, που θα μπορούσε και θα έπρεπε το σχολείο να καλύπτει πλήρως όλες τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών, τη σχέση τους με τον Αθλητισμό και την Τέχνη, τα λαϊκά νοικο- κυριά κάθε χρόνο τέτοιο καιρό συζητούν για τις εξωσχολικές δραστηριότητες που θα καταφέ- ρουν ή δε θα μπορέσουν τελικά να προσφέρουν στα παιδιά τους, για τις ξένες γλώσσες ή για την οικονομική αφαίμαξη των φροντιστηρίων…

Την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι εκπαι- δευτικοί, κάθε χρόνο τέτοιο καιρό στα γραφεία των εκπαιδευτικών συζητάνε το πότε θα έρθουν όλοι οι αναγκαίοι αναπληρωτές συνάδελφοί τους, παλεύουν να φτιάξουν πρόγραμμα, ανα- γκάζονται να διδάσκουν διαφορετικά αντικείμενα από αυτά που έχουν σπουδάσει…

Και παρόλο που φέτος οι μαθητές μπαίνουν σε μια νέα τάξη θα παραλάβουν τα ίδια παλιά βι- βλία, τα γεμάτα ανακρίβειες, ελλείψεις, λάθη, που οι εκπαιδευτικοί πασχίζουν να τα συμπληρώσουν ως διδακτικά εργαλεία με φωτοτυπίες και σημει- ώσεις κι οι γονείς μοχθούν πολλές φορές να τα

καταλάβουν για να βοηθήσουν στο διάβασμα των παιδιών.

Την ώρα που θα έπρεπε τα σχολεία να λειτουρ- γούν σε σύγχρονα κτίρια με όλους τους απαραί- τητους βοηθητικούς χώρους, αντικρίζουμε ελλεί- ψεις σε υποδομές, ανυπαρξία εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, γραφεία εκπαιδευτικών μετατρέπο- νται σε αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα πολ- λαπλών χρήσεων γίνεται από γυμναστήριο μέχρι και εστιατόριο για τα παιδιά του ολοήμερου… ενώ παρά τους σεισμούς που ταρακούνησαν και φέτος το καλοκαίρι την Αττική, τα ωδεκάνησα κ.λπ., περισσότερα από τα μισά σχολεία της χώ- ρας δεν έχουν περάσει αντισεισμικό έλεγχο!

Και σ’ αυτά έρχεται να προστεθεί και η συνέχιση της κοροϊδίας με τη ίχρονη Υποχρεωτική Προ- σχολική Αγωγή. Γιατί η Ν συνεχίζει στην πεπα- τημένη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην εφαρμογή της χωρίς την αναγκαία επιπλέον χρηματοδότηση για προσωπικό και νέα κτίρια. Ετσι νήπια και προνή- πια στοιβάζονται σε 25άρια τμήματα, κοντέινερ στήνονται σε αυλές για να χωρέσουν τα παιδιά κι

χους, άλλα στέλνονται σε νηπιαγωγεία μακρυά από το

πάνω σε αυτά που δικαιούμαστε και μας σπίτι τους γιατί εκεί υπάρχουν θέσεις…

στερούν, πάνω σε ελλείψεις που ζητούν και από εμάς να συμπληρώνουμε βάζοντας διαρκώς το Στην Ειδική Αγωγή η παράλληλη στήριξη καθυ-

χέρι στην τσέπη για πράγματα που θα έπρεπε να στερεί να αρχίσει και μοιράζεται ένας εκπαιδευτι-

παρέχονται δωρεάν. κός σε δυο και τρεις μαθητές, οι δρομολογημένοι διορισμοί αναμένονται κατά τον εκέμβρη, ενώ η

Το ΚΚΕ έχει πρόταση που απαντάει οριστικά σ’ ανυπαρξία των αναγκαίων δομών ευτεροβάθ-

αυτά τα προβλήματα, λύνει την αντίθεση ανά- μιας Εκπαίδευσης στέλνει χιλιάδες παιδιά με ειδι-

μεσα στις σύγχρονες δυνατότητες τις εποχής κές ανάγκες σε ιδιώτες ή στο σπίτι τους, εντελώς

μας και τη μιζέρια που εισπράττουμε στην εκ- εκτός οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δομής…

παίδευση, γιατί ξεμπερδεύει με την κοινωνία της εκμετάλλευσης και τη μόρφωση που γίνεται Την ώρα που όλα τα παιδιά μπορούν να μορ-

εμπόρευμα και κοιτάει τους γονείς στην τσέπη! φώνονται ολόπλευρα στο σχολείο μέχρι τα 18 τους χρόνια, οι μαθητές από τη Γ’ Λυκείου απο-

Ο δρόμος για το «σήμερα» και το «αύριο» των χαιρετούν πια τη γενική μόρφωση και μπαίνουν

παιδιών μας, για να σταθούμε πραγματικά δίπλα σε μια «αρένα» για τις πανελλαδικές εξετάσεις

τους, είναι ο δρόμος του συλλογικού αγώνα για πολύ πιο αγχωτική και ανταγωνιστική, που η κυ-

να κατακτήσουμε όσα μας ανήκουν. Για να έχου- βέρνηση της Ν δηλώνει ότι θα την κάνει ακόμα

με το σύγχρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο χειρότερη και για την πρόσβαση στην ανώτατη

που αξίζει στα παιδιά μας τον 21ο αιώνα. Με εκπαίδευση θα μετρούν οι βαθμοί όλων των τά-

το παράδειγμά μας να διδάξουμε τα παιδιά μας ξεων του Λυκείου…

να μη συμβιβάζονται με τα ψίχουλα, να παλεύουν και να κατακτούν όσα δικαιούνται. Κι ενώ μπορούμε να σχεδιάζουμε και να ξέρουμε πόσους επιστήμονες χρειαζόμαστε, τα παιδιά μας

Να ζωντανέψουμε και να μαζικοποιήσουμε τους μένουν άνεργα…

Συλλόγους και τα άλλα όργανα των γονέων. Να τους κάνουμε εστίες συλλογικής διεκδίκησης με Οι γονείς κοιτάμε τα παιδιά μας στα μάτια, προ-

γνώμονα το συμφέρον των παιδιών μας, τις σύγ- σπαθώντας να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο

χρονες μορφωτικές ανάγκες τους, το δικαίωμά μπορούμε, να χτίσουμε για ‘κείνα ένα καλύτερο

τους στο παιχνίδι, στον αθλητισμό, στην ψυχαγω- μέλλον, όμως πέφτουμε διαρκώς πάνω σε τοί-

γία.

Να απαιτήσουμε σήμερα:

• Παιδεία, σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν, ουσια-

χαμένη. Αμεση έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας στική και όχι στα λόγια.

και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

• Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις τέχνες και

• Κανένα παιδί εκτός ολοήμερου σχολείου. στον αθλητισμό.

Να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα Ενταξης για

• Να μην βάζει το χέρι στην τσέπη κανένας γονιός

τους μαθητές που το έχουν ανάγκη. γι’ αυτά που έχει ευθύνη η κυβέρνηση και οι ήμοι.

• Να λειτουργήσουν όλες οι δομές Ειδικής Αγωγής

• Να ανεγερθούν νέα, ασφαλή και σύγχρονα σχο-

για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη. λεία και ιδιαίτερα νηπιαγωγεία. Να γίνει προσει-

• ωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών. σμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία.

• ωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για

• Ουσιαστική στήριξη των σχολείων, για να αντιμε-

τους μαθητές, άμεση υποδομή για δωρεάν δελτία τωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα υλικοτεχνικής

υγείας. υποδομής.

• ιαγραφή των χρεών των σχολείων προς τις

• Αμεση κάλυψη των κενών, καμία διδακτική ώρα

ΕΚΟ.

advertisement