ΠΑΤΡΑ: Η κατάργηση της Νομικής σχολής στο Δημοτικό Συμβούλιο – Σήμερα η απόφαση για την «αδικία» της πόλης

Tην 19η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Κιλκίς 17 (Ο.Τ. 683) (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Αναξιβίου, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
3. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της παρόδου Ίου, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
4. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Μιντιλογλίου και Χατζηλιάκου, λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
5. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Αγίου Στεφάνου (Δεμένικων), λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
6. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
7. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Ροϊτίκων, λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
8. Επανέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) εντός του κοινωφελούς χώρου Β 32 του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Β Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

9. Λήψη απόφασης για τη Νομική Σχολή στην Πάτρα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος)
10. Αποδοχή έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕΠ 001 του έργου «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
11. Έγκριση της αριθ. 62/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός», η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2019 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2019, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
13. Έκθεση Β’ Τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
14. Έγκριση πρακτικών της κριτικής επιτροπής του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και αποτέφρωσης οστών (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
15. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων περιόδου 2019 – 2020 (εισηγητής: Α.Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
16. Ορισμός υπαλλήλου, ως υπολόγου για τη δράση «προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Πατρέων» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 047 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
17. Αντικατάσταση μελών 1) στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών των Δ/νσεων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών, β) Διαχείρισης Προσόδων και γ) Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας και 2) στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
18. Εξειδίκευση πιστώσεων, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e- άδειες) (εξωτερικοί χρωματισμοί Σχολείων) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός- μειωτικός) του έργου «Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
20. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
21. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις οδών 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
22. Ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Πατρέων της κας Τζιβιέρη Κυριακής, σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
23. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης εντάλματος προπληρωμής για τις επεκτάσεις του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
24. Έγκριση του από 4-7-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
25. Έγκριση των από 11-6-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποτροπής και καταστολής για Δημοτικά κτίρια- χώρους του Δήμου Πατρέων» (DIVICO SECURITY) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
26. Έγκριση του από 05-06-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής για τις «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών, λόγω φυσικών καταστροφών για πρόσβαση Πυροσβεστικών Οχημάτων προς πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
27. Έγκριση του από 12-06-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής για τις υπηρεσίες μίσθωσης κλαδοτεμαχιστή, για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
28. Έγκριση του από 5-7-2019 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας, για τις υπηρεσίες μίσθωσης κλαδοτεμαχιστή για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
29. Έγκριση του από 5-7-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
30. Έγκριση του από 18-6-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- αρμ. Δ/ντές).
31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων, δεμάτων εσωτερικού – εξωτερικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
32. Έγκριση των από 28-3-2019 και 24-5-2019 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών φύλαξης στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στο Π. Εργοστάσιο Λαδόπουλου και παροχής τεχνικών συμβουλών και ανάλυσης μετρήσεων καταναλώσεων σχολικών κτιρίων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
33. Έγκριση των 41/10-7-2019 & 42/18-7-2019 Πρωτοκόλλων Καλής Εκτέλεσης για τον Σχεδιασμό-Οργάνωση Εκδηλώσεων -Διοργανώσεων του Δήμου Πατρέων , 12/10-7-2019 , 13/18-7-2019 Πρωτοκόλλων Καλής Εκτέλεσης Βιντεοσκόπησης Έργων & Εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
34. Έγκριση της υπ’ αριθ.. 1330/10-07-2019 Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης παροχής βονικών υπηρεσιών δικηγόρων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Εξωραϊσμό Παραλιών (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)