ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει, σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου – Τα θέματα

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) σήμερα,  16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

1) Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2019, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
2) Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)
3) Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση της προμήθειας αυτόνομης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης (CPV: 42912300-5) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
4) Υπεύθυνες δηλώσεις για τη γνησιότητα και ισχύ των προσφορών του έργου: «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσα-Σελλά-Αργυρά-Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
5) Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Βότση της Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων» (Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
6) 1. Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2. Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» για τα τμήματα 1, 8 και 9 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 174.191,70€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με την αριθμ.14/2019 Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, Τμήμα Πρασίνου, 3. Επανάληψη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τα τμήματα 2,3,4,5,6 και 7 της μελέτης χωρίς αλλαγή των όρων της διακήρυξης (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
7) Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
8) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δ.Κ. Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες [1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΕΦΕΣΣΟΥ- ΣΜΥΡΝΗΣ-ΙΩΝΙΑΣ-ΦΩΚΑΙΑΣ, 2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ] (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
9) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δ.Κ. Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες [1) ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΚΑΡΑΤΖΑ), 2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ] (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
10) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου στην Ενδιάμεση Συνάντηση (Intermediate Meeting) του έργου LIFE – ANCHORE στη ΜΕΛΙΓΙΑ (Ισπανίας) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

advertisement