Κλειδωμένες πόρτες και μυρωδιά τσιγάρου στο Μαξίμου

Ç åßóïäïò ôïõ ÌåãÜñïõ Ìáîßìïõ ëßãï ðñéí ôç óõíÜíôçóç ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí ôçò ôñéêïììáôéêÞò óõãêõâÝñíçóçò, ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 27 Ìáúïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις βρέθηκε ο νέος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες του μετά την τελετή παράδοσης του πρωθυπουργικού γραφείου από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» , ο νέος πρωθυπουργός ήταν αναγκασμένος να αντιμετωπίσει ένα Μέγαρο Μαξίμου «ποτισμένο» στη μυρωδιά του τσιγάρου. «Μπίχλα από τσιγάρο» ήταν η έκφραση του ανθρώπου που προέβη στη συγκεκριμένη αποκάλυψη στην εφημερίδα.

Την ίδια στιγμή οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη βρήκαν κλειδωμένες πόρτες και γραφεία και χρειάστηκαν να φωνάξουν κλειδαρά.