Πιτσιόρλας: Καμία διάταξη δεν προέβλεπε συμμετοχή σε διαγωνισμούς offshore φορολογικών παραδείσων

Να απαντήσει στα δημοσιεύματα και στην κριτική που δέχτηκε όσον αφορά το άρθρο 40 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις, καθώς εκτιμάται ότι δίνει αναδρομικά το δικαίωμα σε offshore εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους να συμμετάσχουν σε εν εξελίξει κρατικούς διαγωνισμούς, επιχειρεί ο Στέργιος Πιτσιόρλας με δήλωση του.

Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, υποστηρίζει στη δήλωση του, μετά τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την τοποθέτηση του στη Βουλή ότι «καμία διάταξη δεν προέβλεπε συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου offshore εταιρειών με έδρα φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη». Σύμφνωα με τον ίδιο «αντιθέτως η διάταξη κατοχυρώνει ως κριτήριο συμμετοχής ή μη τον επίσημο κατάλογο της ΕΕ για τις χώρες φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχει όμως θέμα με τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνεχείς ανανεώσεις αυτού του καταλόγου. Η διόρθωση στην προτεινόμενη ρύθμιση, έστω και σε βάρος της πληρότητάς της, αφαιρεί κάθε δυνατότητα κακόπιστης ανάγνωσής της».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη ρύθμιση ως φωτογραφική τονίζοντας ότι  στοχεύει σε εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και αλλοιώνει τον υγιή ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, η συζήτηση  δεν γίνεται για το σύνολο του άρθρου, αλλά, όπως αναφέρει ο ίδιος θα γίνει επικαιροποίηση της λίστας. Σημειώνει δε ότι η συζήτηση αφορά στη δεύτερη παράγραφο και παραθέτει το άρθρο ως έχει:

‘Αρθρο 40

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3310/2005 (Α΄30)

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α’30) αντικαθίστανται ως εξής:

«4 α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από  φορολογικά «μη συνεργάσιμα» κράτη κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από  φορολογικά «μη συνεργάσιμα» κράτη απαγορεύεται επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από  κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με εξαίρεση τα κράτη που  αποτελούν:

αα. κράτος – μέλος της Ένωσης ή

ββ. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή

γγ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή

δδ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση».

 

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και τις διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές.