Θέλω να πιστεύω ότι και ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, να κινηθεί με ανάλογη στάση

Είναι γνωστό ότι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που βιώνουμε, πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεώσεις του στο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και στις Τράπεζες.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας να καταφύγουν στην προστασία του Νόμου «ΚΑΤΣΕΛΗ» για την πρώτη κατοικία τους.
Σήμερα η Κυβέρνηση, βρίσκεται στην νομοθετική διαδικασία για αλλαγές του, μετά από συμφωνία που προήρθε με τις Τράπεζες.
Όμως, παρόλο που οι Έλληνες στήριξαν τις Τράπεζες και το Τραπεζικό σύστημα μέσο των περικοπών που εφαρμόστηκαν, σε μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και με την ανακεφαλαιοποιήση που πραγματοποιήθηκε από τα Δημόσια Ταμεία, δεν δείχνουν την πρόθεση να στηρίξουν την Ελληνική Κοινωνία.
Θα περίμενε ο καθένας μας, το πολιτικό σύστημα της χώρας να μην αποτελεί υπηρέτης μόνο του Τραπεζικού συστήματος, αλλά εντολοδόχος του Ελληνικού Λαού.
Δυστυχώς σήμερα στην χώρα μας, δεν την κυβερνούν ηγέτες σαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον νεότερο. Και δεν θα μιλήσω για το Εθνικό Θέμα της Μακεδονίας μας και την στάση του στο Βουκουρέστι.
Αλλά στην νομοθετική του πρωτοβουλία μόλις ανέλαβε την εξουσία το 2004, όπου ψήφισε το Ν.3259/2004 κατ’ το άρθρο 39, με το οποίο «Κούρεψε» τα πανωτόκια όλων των Δανείων που είχαν συναφθεί μα τα πιστωτικά ιδρύματα, αναπροσαρμόζοντας το ύψος των απαιτήσεων να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο της χορήγησής του και η αποπληρωμή του να πραγματοποιηθεί μέσα σε μια δεκαετία.
Τότε δεν «βγαίναμε» από Οικονομική Κρίση, αλλά ζούσαμε στο αποκορύφωμα των Ολυμπιακών Αγώνων, της Νομισματικής Ενοποίησης, κ.α.
Σήμερα γιατί δεν επαναφέρει η Κυβέρνηση νομοθετικά, το παρακάτω άρθρο του τότε νόμου 3259/2004;
Επιτέλους, η Νέα Δημοκρατία θα προβάλει την Λαϊκή της εικόνα και τις πρωτοβουλίες που πήρε κατ’ το παρελθόν, προς όφελος του Ελληνικού Λαού και των Λαϊκών στρωμάτων ή θα ανέχεται τους Αριστερούς υπηρέτες των Τραπεζών να την χλευάζουν και να την κατηγορούν.
Για να θυμηθούμε αλλά και να μαθαίνουν οι νεώτεροι, το άρθρο αυτούσιο είναι το παρακάτω:
Άρθρο 39
Οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα (Πανωτόκια)
1. Η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνομολογούνται ή έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πιστωτικά ιδρύματα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών, του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να μην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους ούτε σε συνέχιση διαδικασιών που έχουν ήδη αρχίσει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004 ή εφόσον εκκρεμεί η αίτηση του επόμενου εδαφίου για τη συνομολόγηση της ρύθμισης ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2004 οι οφειλέτες ή οι εγγυητές πρέπει να υποβάλουν στα πιστωτικά ιδρύματα αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση.
Η αποπληρωμή της προκύπτουσας κατά τα ως άνω οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια πέντε (5) έως επτά (7) ετών, εκ των οποίων δύο (2) έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η αποπληρωμή θα γίνεται με ισόποσες περιοδικές δόσεις, εκτός και αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Η οφειλή θα είναι έντοκη με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της ενήμερης οφειλής για όμοιες χρηματοδοτήσεις.
3. Παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου άπρακτης ή καθυστέρηση στην εξόφληση δόσης που έχει συμφωνηθεί με τη ρύθμιση πέραν των ενενήντα (90) ημερών παρέχει το δικαίωμα στο πιστωτικό ίδρυμα να αρχίσει ή να συνεχίσει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη της ανεξόφλητης οφειλής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή η οφειλή θα εκτοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης.
4. Στην περίπτωση απαιτήσεων από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που έχει συνομολογηθεί κατά την ισχύ του Ν. 2789/2000 και το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 2.201.000,00 ευρώ, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.12.1999 με το κεφάλαιο, τους συμβατικούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα ή το αρχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις 400.000,00 ευρώ, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 και του α’ εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Και στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε η συνέχιση διαδικασιών που έχουν αρχίσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004 ή εφόσον εκκρεμεί η αίτηση του επόμενου εδαφίου για τη συνομολόγηση της ρύθμισης ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα προχωρήσουν, κατά τους όρους των τελευταίων δύο εδαφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε ρύθμιση της εξόφλησης της κατά περίπτωση συνολικής οφειλής που απορρέει από τις παραπάνω συμβάσεις, μετά από αίτηση των οφειλετών ή των εγγυητών που πρέπει να υποβληθεί στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2004 το αργότερο.
Μη εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης κατά τα προαναφερθέντα ή καθυστέρηση στην εξόφληση δόσης που έχει συμφωνηθεί με τη ρύθμιση πέραν των ενενήντα (90) ημερών, παρέχει το δικαίωμα στο πιστωτικό ίδρυμα να αρχίσει ή να συνεχίσει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη της ανεξόφλητης οφειλής. Στην περίπτωση αυτή η οφειλή θα εκτοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης.
5. Προκειμένου περί οφειλών κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σχετικών με την επαγγελματική τους αυτή δραστηριότητα, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2789/2000, όπως ισχύει, το συνολικό ύψος τους δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών το διπλάσιο του ποσού της οφειλής, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση. Για δάνεια που χορηγήθηκαν πριν από το έτος 1990, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία των οφειλών αυτών για την ανεύρεση του αρχικού κεφαλαίου, η συνολική οφειλή δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 150% του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην τελευταία προ του έτους 1990 ρύθμιση. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υπολογίζουν το ύψος της οφειλής της παρούσας παραγράφου, να τη γνωστοποιούν στον οφειλέτη και να συνομολογούν τη ρύθμιση εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2004 το αργότερο. Και ως προς τις οφειλές αυτές ισχύουν οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να συνομολογούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, εφαρμοζομένης και στην περίπτωση αυτή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2873/2000, όπως ισχύει.
7. Εάν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου διαγραφούν από τα πιστωτικά ιδρύματα ποσά τόκων ή κεφαλαιοποιημένα ποσά τόκων:
α) αυτό δεν θα επιφέρει επιβολή προστίμων, προσαυξήσεων ή τελών, που προβλέπονται με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
β) τα ποσά αυτά δύνανται να έρχονται σε μείωση της καθαρής θέσης ή να αποσβεσθούν σε διάρκεια πέντε (5) ετών.
8. Καταβολές που έγιναν οποτεδήποτε από τον οφειλέτη, τον εγγυητή ή τρίτο και αφορούν σε οφειλές ρυθμιζόμενες με τις ανωτέρω παραγράφους, αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.
9. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι οφειλές επιχειρήσεων που τέθηκαν σε εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση χωρίς όμως να έχει εγκατασταθεί και να αρχίσει τις εργασίες του ο εκκαθαριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής αντίστοιχα.
10. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα δάνεια που έχουν ρυθμισθεί με βάση το Ν. 128/1975.
11. Τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου έχουν και οι καθολικοί διάδοχοι του πρωτοφειλέτη ή του εγγυητή.
12. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2789/2000, όπως ισχύει.

Θέλω να πιστεύω ότι και ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, να κινηθεί με ανάλογη στάση.
Ελπίζω να δώσω μέσο την ανοικτής επιστολής μου, το έναυσμα για διεκδίκηση της επαναφοράς σε νέο Νόμο, για την επίλυση του προβλήματος των Κόκκινων Δανείων και την ανακούφιση των Ελλήνων από την Τραπεζική Αγχόνη.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ & ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΔΑΚΕ