(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Αισθητήρες, θα ενημερώνουν για ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ – Πινακίδες με τους δρόμους που έχουν κίνηση – Η απόφαση του Δήμου

Äçìïôéêüò áóôõíüìïò êÜíåé åëÝã÷ïõò ãéá ðáñÜíïìç óôÜèìåõóç óå äñüìï ôçò ÁèÞíáò ôçí ÄåõôÝñá 26 Ïêôùâñßïõ 2015. ÌåôÜ áðü äýï ÷ñüíéá áðïõóßáò, ïé Üíäñåò êáé ïé ãõíáßêåò ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò âñßóêïíôáé êáé ðÜëé óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò ãéá íá âåâáéþíïõí üëåò ôéò ðáñáâÜóåéò ôùí ïðïßùí ï Ýëåã÷ïò ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò áñìïäéüôçôÝò ôïõò êáé èá åðéâÜëëïõí ôá áíôßóôïé÷á ðñüóôéìá êáé êõñþóåéò. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Η ενημέρωση των Πατρινών και των επισκεπτών της Αχαϊκής πρωτεύουσας για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, την κυκλοφοριακή κίνηση και τις έξυπνες στάσεις των λεωφορείων είναι τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει το έργο των έξυπνων στάσεων προϋπολογισμού 950 χιλιάδων ευρώ που συζητήθηκε προ ημερών στο δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας.

Για να γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές απαιτείται η προμήθεια δικτύου αισθητήρων και εξοπλισμού αλλά και η ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου των υποσυστημάτων για τους διαχειριστές του έργου και η ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

Α. Σύστημα παρακολούθησης των κυκλοφοριακών συνθηκών και υπολογισμού χρόνου ταξιδιού. Αυτό προβλέπεται να γίνει με συσκευές Bluetooth οι οποίες και θα τοποθετηθούν σε σημεία εισόδου και εξόδου της πόλης και θα εντοπίζουν τον αριθμό των διερχόμενων οχημάτων και το χρόνο που απαιτείται για να περάσει ένα όχημα από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο.

Β. Δίκτυο αισθητήρων εδάφους που θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Οι αισθητήρες θα συλλέγουν και θα διαθέτουν πληροφορίες για το πάρκινγκ στους κεντρικούς δρόμους επίσης σε πραγματικό χρόνο.

Γ. Σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας – χωρητικότητας στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης μέσω αισθητήρων διέλευσης στην είσοδο και την έξοδό τους.

Δ. Πινακίδες με μεταβλητά μηνύματα που θα ενημερώνουν του οδηγούς για τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός της πόλης.

Ε. Πινακίδες έξυπνων στάσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.Προβλέπεται επέκταση του υπάρχοντος δικτύου πινακίδων.

advertisement