ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει, σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου -Η λίστα με τα θέματα προς συζήτηση


Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) , σήμερα, 12η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

  • Συζήτηση, λήψης απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. υπουργικής απόφασης αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος)
  • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για  την κατακύρωση αναδόχου της προμήθειας βρεφικών πανών για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Συνέχιση  της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιστροφή παραβόλων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων-μονωτικών-υλικών χρωματισμού & συναφών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 62.924,42 €, συμπ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 Μελέτης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση α΄ και β΄ πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών», προϋπολογισμού δαπάνης 399.996,72 €, συμπ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14/2018 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των Δ/νσεων Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας και Διοικητικών Υπηρεσιών (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).