ΠΑΤΡΑ: Στην τελική ευθεία, η ανάκριση για την υπόθεση της “Αχαϊκής Τράπεζας” – Τελευταίος ο Ε. Φλωράτος

¢íäñáò ÷ôõðÜ ôï êïõäïýíé ôçò Á÷áúêÞò ÓõíåôáéñéóôéêÞò ÔñÜðåæáò . ÊëåéóôÞ ðáñáìÝíåé áðü ôï ðñùß ç Á÷áúêÞ ÓõíåôáéñéóôéêÞ ÔñÜðåæá êáé ôá õðïêáôáóôÞìáôá ôçò óôçí ÐÜôñá, ìåôÜ áðü áíáêïßíùóç ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò üôé áíáêëÞèçêå ç Üäåéá ôçò . Óôçí áíÜêëçóç ôçò Üäåéáò ëåéôïõñãßáò ôñéþí ìéêñþí óõíåôáéñéóôéêþí ôñáðåæþí, ôçò Á÷áúêÞò, Ëáìßáò êáé ËÝóâïõ - ËÞìíïõ, ðñï÷þñçóå óÞìåñá ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò. Ç ÔôÅ Ýêñéíå áíáãêáßá ôçí õðáãùãÞ ôùí "ðáñáðÜíù ôñáðåæþí óôá ìÝôñá åîõãßáíóçò ðïõ ðñïâëÝðåé ï Íüìïò 3601/2007", êáèþò ðáñÜ ôéò åðáíåéëçììÝíåò ðñïóðÜèåéåò äåí êáôÝóôç äõíáôÞ ç ëÞøç ìÝôñùí ðïõ áðïêáèéóôïýí ôç âéùóéìüôçôá ôïõò , ÄåõôÝñá 19 Ìáñôßïõ 2012. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÃÉÙÔÁ ÊÏÑÌÐÁÊÇ

Στην τελική της ευθεία, μπαίνει η κύρια ανάκριση για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, καθώς την επόμενη εβδομάδα, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών συνολικά 94 ατόμων, που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στην δικογραφία.
Πηγές αναφέρουν ότι χθες, πέρασε από την πόρτα της 3ης ανακρίτριας, ένας ακόμα επιχειρηματίας που είχε διατελέσει κατά το παρελθόν μέλος της διοίκησης, της υπό εκκαθάριση τράπεζας και ταυτόχρονα είχε δανειοδοτηθεί από αυτήν, με ελεγχόμενες διαδικασίες.
Κατά πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται στην δικογραφία, ενώ η ανακρίτρια, του επέβαλε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από την χώρα και την υποχρέωση να παρουσιάζεται στο τμήμα, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, σε τουλάχιστον ένα ακόμα πρώην μέλος της διοίκησης της τράπεζας έχουν επιβληθεί παρόμοιοι περιοριστικοί όροι αλλά με υψηλότερη χρηματική εγγύηση που φτάνει τις 50.000 ευρώ, για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτημα μείωσης.
Τις απολογίες τους έχουν δώσει ακόμα, μικρά και μεσαία στελέχη της τράπεζας, σε κάποια από τα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι που αφορούν από μερικές χιλιάδες ευρώ έως και απαγόρευση εξόδου από την χώρα, ενώ τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να κληθούν σε απολογία και τα διευθυντικά στελέχη των ανώτερων κλιμακίων της τράπεζας.
Η κύρια ανάκριση θα ολοκληρωθεί με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία έχουν ήδη λάβει προθεσμία, ενώ τελευταίος απ΄όλους εκτιμάται ότι θα απολογηθεί ο πρώην πρόεδρος του τραπεζικού ιδρύματος, Ευάγγελος Φλωράτος.
Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση, μετά από έρευνα του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία κατέληξε σε παραγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων για το αδίκημα της από κοινού και κατ’ εξακολούθηση κακουργηματικής απιστίας σε βάρος της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας για ζημιά 209.437.991,67 ευρώ.
Ο οικονομικός εισαγγελέας αποδίδει ζημία σε βάρος της τράπεζας και κατ’ επέκταση σε βάρος των μεριδιούχων, η οποία προήλθε από καταχρηστική διαχείριση της περιουσίας της, κυρίως από τα διοικητικά συμβούλια. Παράλληλα, ευθύνες καταλογίζει και στα κλιμάκια ελέγχου της τράπεζας.
Από την άλλη, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν πως όλες οι διαδικασίες που ακολουθούσαν ήταν νόμιμες και σύμφωνες με το καταστατικό και πως οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονταν έπειτα από εισήγηση του κατά περίπτωση οργάνου.

advertisement