«Κύμα» φυγής εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία εν μέσω σχολικής χρονιάς για να διοριστούν στο δημόσιο

Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που μέχρι σήμερα απασχολούνταν σε ιδιωτικά σχολεία της Αττικής κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παραιτήθηκε αυτοδικαίως, λόγω διορισμού τους στη δημόσια εκπαίδευση, με υποχρέωση μάλιστα αμεσότατης ανάληψης των νέων καθηκόντων τους (εντός ελάχιστων ημερών) και όχι από την αρχή του επόμενου διδακτικού έτους.

Αυτό αναφέρει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων σε επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και σημειώνει τα εξής: «Και αυτό έχει επισυμβεί “αυτοδικαίως”, χωρίς δηλαδή καμία δυνατότητα από πλευράς του εκάστοτε Σχολείου να ακουσθεί ή έστω να αιτηθεί τη μετάθεση της ανάληψης των καθηκόντων των εν λόγω εκπαιδευτικών στο Δημόσιο για το επόμενο διδακτικό έτος και παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί (ως άλλωστε και οι λοιποί), έχουν συμβληθεί με το εκάστοτε ιδιωτικό Σχολείο με συμβάσεις εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατά περίπτωση) και δυνάμει αυτών τους έχουν εμπιστευθεί (τα Σχολεία και οι γονείς των μαθητών τους) τη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών για τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.10 του άρθρου 30 του Ν. 682/1977, αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο λόγο παραίτησης εκπαιδευτικού (πλην του διορισμού στο Δημόσιο) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα απαιτείτο κατά νόμο η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου, άλλως ελλείψει τέτοιας, το σχετικό αίτημα του εκάστοτε εκπαιδευτικού θα κρινόταν ως προς τη συνδρομή του «αποχρώντος λόγου» από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αντίθετα, στην υπό κρίση περίπτωση της εξαίρεσης από τον εν λόγω κανόνα λόγω “αυτοδίκαιης” παραίτησης συνεπεία του διορισμού στη δημόσιο, δεν προβλέπεται καμία διαδικασία συναίνεσης του ιδιοκτήτη, ή έστω εξέτασης του αιτήματος από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή τήρησης οποιασδήποτε διαδικασίας με προφανή βλάβη των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση προς αυτούς των δημοσίων του αντίστοιχου μάλιστα τμήματος».

Στην επιστολή υπογραμμίζεται επίσης: «Καθίσταται προφανές από τα ανωτέρω ότι το γεγονός αυτό όχι μόνο έχει διαταράξει τον προγραμματισμό και την ομαλή λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων εν μέσω του σχολικού έτους (ενδεικτικά: ανακατανομή ωρών διδασκαλίας μεταξύ εκπαιδευτικών, εύρεση αναπληρωτών και έναρξη απασχόλησής τους, εγκλιματισμός και επιμόρφωση αυτών, γνωριμία τους με το νέο σχολείο, τους συναδέλφους και τις οικογένειες των μαθητών), αλλά έχει συγχρόνως αναστατώσει λόγω των συνεχών αλλαγών τους γονείς και μαθητές των ιδιωτικών σχολείων.Και αυτό διότι ως γνωστόν η διαδικασία της διδασκαλίας, της μάθησης και της διαπαιδαγώγησης δεν είναι μία απλή και άψυχη τυπική διαδικασία διεκπεραίωσης, αλλά μία διαρκής δημιουργική διαδικασία που προϋποθέτει την βαθμιαία σφυρηλάτηση σχέσης εμπιστοσύνης, αλληλοεκτίμησης, και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και διδασκόντων ειδικά στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Πράγματι είναι λοιπόν άξιο απορίας πώς θα δύναται ο νεοδιορισθησόμενος εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει και να εκτιμήσει την πρόοδο των μαθητών, όταν αγνοεί την προγενέστερη πορεία τους (όπως άλλωστε και τους ίδιους τους μαθητές) και πλησιάζει το διδακτικό έτος στη λήξη του;

Επειδή για τους λόγους αυτούς δεν μπορούμε να δεχθούμε την ερήμην των σχολείων “αυτοδίκαιη παραίτηση” που καθιστά ανήμπορα τα ιδιωτικά σχολεία -για λόγους που κείνται πέραν των ιδίων- να υπηρετήσουν τους σκοπούς της παιδείας, όπως τους έχουν οραματιστεί και τους ενυλώνουν από την αρχή της λειτουργίας τους και εμποδίζουν τη διατήρηση του υψηλότατου επιπέδου των υπηρεσιών τους, που κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην επιλογή του έμψυχου δυναμικού, του διδακτικού τους προσωπικού. Και για την αποκατάσταση της ομαλότητας στον τόσο κρίσιμο για το μέλλον της χώρας μας κλάδο της εκπαίδευσης, σας καλούμε να μεριμνήσετε, προωθώντας την παρούσα επιστολή και σε κάθε αρμόδια Υποδιεύθυνση ή Υπηρεσία, ώστε τυχόν γενόμενοι διορισμοί “της τελευταίας στιγμής” εν ενεργεία εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο να μετατίθενται για το επόμενο σχολικό έτος για την προστασία των συμφερόντων των μαθητών».