ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει, σήμερα, η δημοτική Οικονομική Επιτροπή

advertisement

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) συνεδριάζει σήμερα 29η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30  με τα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 1/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

2. Άσκηση διαταγής καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου κατά της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΕΣ ΛΥΚΟΥΔΗ Ο.Ε.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

3. Νομική στήριξη Δημάρχου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

4. Νομική στήριξη αιρετού (αριθ. πρωτ.253/24-1-2019) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

5. Νομική στήριξη αιρετού (αριθ. πρωτ.233/23-1-2019) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

6. Νομική στήριξη αιρετού (αριθ. πρωτ.293/25-1-2019) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

7. Νομική στήριξη αιρετού και υπαλλήλου (αριθ. πρωτ. 230/23-1-2019) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

8. Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας κοπής χόρτων στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

9. Α) Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2016)», Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10. Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος υπερκατασκευής για τη μετατροπή σχήματος του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

11. Εξέταση του από 11/12/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της «Προμήθειας Χυτοσιδηρών – Σιδηρών Στοιχείων Φρεατίων (2018)» για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

12. α) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

13. α) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης» β) Ματαίωση του διαγωνισμού λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ των οριζομένων στη Διακήρυξη και του εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ. του διαγωνισμού και γ) Επανάληψη του διαγωνισμού του έργου: «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης» με τους ίδιους όρους της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

14. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη για την αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Βελβιτσίου Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, – Αρμ. Δ/ντής)

15. Παράταση διάρκειας σύμβασης για την εκποίηση σιδήρου, χαλκού, μπρούντζου και μολύβδου (scrap) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

16. Αντικατάσταση μελών α) Στο Γνωμοδοτικό Όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) και β) Στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και συγκρότηση εκ νέου των ανωτέρω Επιτροπών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, – Αρμ. Δ/ντής)

17. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή ΄΄ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ΄΄ του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, – Αρμ. Δ/ντής)

18. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, – Αρμ. Δ/ντής)

19. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος -Αρμ. Δ/ντής)