ΠΑΤΡΑ: Σήμερα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Όλα τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει σήμερα (16η Ιανουαρίου 2019) ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση-συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 3492/Β΄/31.12.2012), (ΦΕΚ 2391 Β/25.09.2013), (ΦΕΚ 46 Β/15.1.2014) και (ΦΕΚ 3050 Β/05.09.2017) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (Α΄212) για την σύσταση νέας Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος με ονομασία «Βοήθεια στο Σπίτι» ενταγμένο στη Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την σύσταση δέκα οκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
2. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί των πεζοδρόμων Αγ. Κωνσταντίνου & Παρόδου Κανακάρη» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
3. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Πεισιστράτου αρ.17 (έμπροσθεν και έναντι) και εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευση σε τμήμα της οδού (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
4. Επέκταση του χρόνου παραμονής της προσωρινής μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ, στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Άστιγγος και Μαινάλου στην περιοχή Γούβας (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
5. Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων, έγκριση Υποβολής Πρότασης του Υποέργου 1 της Πράξης Π7 της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», για την ένταξη της στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό ΒΑΑ_2 και τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου», έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
6. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την
προώθηση του θεματικού τουρισμού», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της,
διαθεσιμότητα και επάρκεια προσωπικού για την οικονομική, τεχνική και
διοικητική διαχείριση της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση
του θεματικού τουρισμού» και έγκριση υποβολής Πρότασης για την ένταξη
της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού
τουρισμού», με κωδικό MIS 5033823, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική
Ελλάδα» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
7. Έγκριση Μελέτης παροχής υπηρεσιών «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων
αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος»,
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της, διαθεσιμότητα και επάρκεια
προσωπικού για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση της
Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος» και έγκριση υποβολής Πρότασης για
την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την
βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος», με κωδικό MIS
5034533, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
8. α) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης αίθουσας στο κτίριο του πρώην Αρσακείου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στον Σύλλογο Οικογένειας Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ του Ο.ΚΑ.ΝΑ. β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
9. α) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης αιθουσών του ισογείου του κτιρίου του πρώην Αρσακείου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στον Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
10. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.7 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
11. Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων», Υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).
12. Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης ΔσΠ Βιοαποβλήτων» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
13. «Αρχείο Δωρή». Έκδοση λευκώματος και οργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας, για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. Eγγραφή ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α στον προϋπολογισμό έτους 2019 του