Άρση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητος στην εργασία

advertisement

Με επιστολή που απέστειλε σήμερα, Παρασκευή 21 Σεπτέμβρη, προς τον υπουργό Εσωτερικών, Αλ. Χαρίτση, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, μεταξύ άλλων τονίζει:
«Η ΔΕΥΑ Πάτρας κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 13 του Ν. 4483/2017 προέβη με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στην κατάταξη εργαζομένων σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τον χρόνο της συγχώνευσης των ΔΕΥΑ Πάτρας, Ρίου και Παραλίας στις 11-4-2011 (ΦΕΚ 626β/19-4-2011) πληρούσαν την απαραίτητη προϋπόθεση που έθετε η ως άνω διάταξη(…).
Όμως η διατύπωση της προαναφερθείσας διατάξεως προκαλεί ερμηνευτικά προβλήματα στα αρμόδια Ελεγκτικά όργανα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας των καταταχθέντων εργαζομένων από κάποιους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την μη θεώρηση αυτών από άλλους. Τούτο τελεί σε αντίθεση με την περί ισότητας διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος, αφού οδηγεί σε διαφορετική μεταχείριση, όσον αφορά την εφαρμογή ενός ευνοϊκού μέτρου, μεταξύ εργαζομένων(. ..).
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει.
Η ως άνω παρέμβασή σας θα οδηγήσει σε άρση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητος στην εργασία των ως άνω καταταχθέντων εργαζομένων και θα υπερασπιστεί το δικαίωμά τους για μόνιμη και σταθερή εργασία καθώς επίσης και σε άρση της άνισης μεταχείρισης αυτών σε σχέση με άλλους καταταχθέντες εργαζόμενους από άλλες ΔΕΥΑ.
Επιπροσθέτως δε, θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της ΔΕΥΑΠάτρας αλλά και όλων των ΔΕΥΑ σε προσωπικό και μάλιστα σε προσωπικό, όπως οι ανωτέρω καταταχθέντες, που διαθέτουν και πολύχρονη εμπειρία λόγω της απασχολήσεώς τους επί μακρό χρονικό διάστημα στις συγχωνευθείσες ΔΕΥΑ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ