ΠΑΤΡΑ: Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου – Στις 18 Σεπτεμβρίου

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 13/2018 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’ αριθ. 13/2018 διακήρυξης για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» – C.P.V.: 30125110-5 (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
3. Λήψη απόφασης περί: 1) Κατακύρωσης του από 7-9-2018 πρακτικού δημοπρασίας στην κα Φιλιππάτου Μαρία, για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείου, εμβαδού 11,65 τ.μ., εντός του δημοτικού γηπέδου Σαραβαλίου και 2) Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
4. Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης του από 7-9-2018 πρακτικού άγονης δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείου, εμβαδού 11,62 τ.μ., εντός του δημοτικού γηπέδου Βραχναιϊκων, διότι δεν παρουσιάστηκε ενδιαφερόμενος (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
5. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 526/26-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
6. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής – Ταχυδρομικά Τέλη (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε ταχυδρομικά τέλη (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
8. Συγκρότηση εκ νέου του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου_Η/Μ (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αμοιβή Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τη σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για νέες και υφιστάμενες Ηλεκτροδοτήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ