Διαδικασίες «κατά παρέκκλιση» για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Βίτσα

 

Θέμα: «Διαδικασίες «κατά παρέκκλιση» για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης»

 

Παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια σειρά θέματα οικονομικής και διοικητικής φύσης με διαδικασίες «κατά παρέκκλιση» επικαλούμενη «έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες».

Πέρα από τις ενστάσεις που γεννά η προκλητικά συνεχιζόμενη αντιμετώπιση πάγιων αναγκών του συστήματος υποδοχής των αιτούντων ως «έκτακτων» ώστε να ακολουθούνται κατά παρέκκλιση διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, εντύπωση προκαλεί η μεθοδολογία για τη στελέχωση των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των προσφύγων αιτούντων άσυλο.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί πλέον ότι η σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δημιούργησε στην πράξη, διοικητικό κενό αφού δεν υπήρξε μέριμνα για τη γρήγορη και επαρκή στελέχωσή του, σύμφωνα μάλιστα και με τις έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες που η ίδια η κυβέρνηση επικαλείται.

Ενδεικτικό είναι ότι η ισχύς των παραγράφων 3 ως 6 του άρθρου 72 του νόμου 4375/16, που αρχικά ίσχυαν μέχρι 31/12/16, πήρε παράταση μέχρι 31/12/18. Έτσι δίνεται στο Υπουργείο  η δυνατότητα να προβεί(κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας):

 

-Στην απόσπαση, για διάστημα έως δυο ετών, προσωπικού του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  στις υπηρεσίες Ασύλου και Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και αυτές της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής

-Στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών που μπορούν να ανανεωθούν για άλλους 8 μήνες για τις ίδιες υπηρεσίες

-Στη διάθεση ή πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολιτών, που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

-Στη σκανδαλώδη και προκλητική συνεχιζόμενη πρακτική  των απευθείας αναθέσεων  για έργα που χαρακτηρίζονται ως «επείγοντα» λόγω έκτακτων και επειγουσών συνθηκών.

Πρόσφατα μάλιστα εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού για τη «συμμετοχή ελληνόγλωσσου προσωπικού που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στην Υπηρεσία Ασύλου». Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των στελεχών που θα προσληφθούν ενώ η διαδικασία πρόσληψης γεννά ενστάσεις αφού πρόκειται, κατά βάση, για Έλληνες πολίτες για τους οποίους παρακάμπτεται η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Προβληματισμό δημιουργεί η μισθολογική ανισότητα μεταξύ των στελεχών της Υπηρεσίας Ασύλου αφού πιθανολογούνται αυξημένες αμοιβές για τα στελέχη της EASO για παροχή παρόμοιων (εκτός του δικαιώματος υπογραφής) υπηρεσιών με τα στελέχη της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο προβληματισμός αυτός επιτείνεται από το γεγονός της επανειλημμένης καθυστέρησης πληρωμών σε συμβασιούχους των Υπηρεσιών «Ασύλου» και «Υποδοχής και Ταυτοποίησης» καθώς και της εν γένει κακομεταχείρισης τους από την πλευρά του Υπουργείου.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιο ποσοστό έχουν καλυφθεί οι οργανικές θέσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη τους;
  2. Ποιος είναι ο αριθμός των αποσπασμένων της παραγράφου 3 του άρ.72 του νόμου 4375/16 σε υπηρεσίες του ΥΜΕΠΟ;
  3. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχει προσληφθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου 4375/16; Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο για την εξάλειψη του φαινομένου καθυστέρησης καταβολής της μισθοδοσίας τους;
  4. Πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών έχουν διατεθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του νόμου 4375/15 μέχρι σήμερα; Σε ποιες υπηρεσίες και με ποια καθήκοντα; Ποιοι διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί έχουν διαθέσει προσωπικό στο ΥΜΕΠΟ μέχρι σήμερα; Ποια είναι η διαδικασία βάσει της οποίας διαπιστώνονται οι ανάγκες και επιλέγεται το προσωπικό;
  5. Ποιος είναι ο αριθμός των στελεχών της EASOπου θα επικουρήσει τα στελέχη της Υπηρεσίας Ασύλου και ποια η διαδικασία επιλογής τους; Συμμετέχει σε αυτήν με κάποιο τρόπο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής; Για πόσο χρονικό διάστημα προβλέπεται η συνδρομή τους;
  6. Θα υπάρξει εκ νέου παράταση της ισχύος των παραγράφων 3-6 του άρθρου 72 του νόμου 4375/16;
  7. Πόσα έργα του Υπουργείου εκτελούνται με απευθείας αναθέσεις ή με κατά παρέκκλιση διαδικασίες;

 

 

 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ