Χριστοδουλοπούλου: Η ΝΔ αξιοποιεί την ιστορία με τον Ρουβίκωνα

Ç áíôéðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò êáé âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ôáóßá ×ñéóôïäïõëïðïýëïõ ðñïåäñåýåé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò åðß ôùí Ðñïãñáììáôéêþí Äçëþóåùí ôçò ÊõâåñíÞóåùò óôç ÂïõëÞ, ÔåôÜñôç 7 Ïêôùâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé êáé óÞìåñá ç áíÜãíùóç ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò, ìå ôïðïèåôÞóåéò õðïõñãþí êáé âïõëåõôþí, ìåôÜ ôç ðñï÷èåóéíÞ åíáñêôÞñéá ïìéëßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþíåôáé ôá ìåóÜíõ÷ôá, ïðüôå ç êõâÝñíçóç ëáìâÜíåé øÞöï åìðéóôïóýíçò ìå öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η αντιπρόεδρος της Βουλής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στη βουλή, υποστηρίζοντας ότι  «το πιο εξοργιστικό για τη στάση του αρχηγού της ΝΔ ήταν ότι ταυτίστηκε η παρουσία του Ρουβίκωνα με το γεγονός της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και του λιντσαρίσματος του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση στη Βουλή , η κ. Χριστοδουλοπούλου, μιλώντας στο «105,5 Στο Κόκκινο» υποστήριξε ότι «είναι μόνιμη τακτική, απευθύνονται σε ένα ακροατήριο που φαντάζονται ότι υπάρχει και έχει ένα ενδιαφέρον για τη μεγέθυνση της βίας και των συνεπειών της».

Εκτίμησε, δε, ότι «δεν είναι προνομιακός χώρος η οικονομία για τη Νέα Δημοκρατία και γενικά για την αντιπολίτευση», σημειώνοντας πως «σε όλες τις εμφανίσεις στην Ολομέλεια αυτό συμβαίνει, προτιμούν αυτό το ποτ πουρί αξιοποιώντας γεγονότα άσχετα μεταξύ τους και προφανώς άσχετα με τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Όλη αυτή η ιστορία με τον Ρουβίκωνα αυτό που αναδεικνύει είναι το ποιος την αξιοποιεί: Η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, «οριακές απειλές νόμων αγαθών», πιέζουν είτε να γίνουμε αυστηρότεροι, να μοιάσουμε μαζί τους, ή να μας εκθέσουν δήθεν για ανοχή στην ανομία» πρόσθεσε.

Η κ. Χριστοδουλοπούλου υπογράμμισε, επίσης, ότι «το πιο εξοργιστικό για τη στάση του αρχηγού της ΝΔ, ήταν ότι ταυτίστηκε η παρουσία του Ρουβίκωνα με το γεγονός της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και του λιντσαρίσματος του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη. Αυτός ο συμψηφισμός είναι περίεργος και μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Απέφυγε μέχρι το τέλος να καταδικάσει αυτή την ενέργεια των ακροδεξιών κύκλων στη Θεσσαλονίκη, που ανακαλεί μνήμες και δημιουργεί ανησυχία, όταν μάλιστα δικά του στελέχη επιδοκίμασαν το λιντσάρισμα» και αναρωτήθηκε «φαντάζεστε να το είχαμε κάνει εμείς αυτό;».

Σύμφωνα με τα όσα είπε η αντιπρόεδρος της Βουλής, «δυστυχώς, η αναζωπύρωση του εθνικισμού που αξιοποιείται για πολιτικούς λόγους, από τη ΝΔ και την αντιπολίτευση, όλη αυτή η ιστορία με τα συλλαλητήρια και το ζήτημα της Μακεδονίας έχει προκαλέσει τελικά ρωγμές στο λεγόμενο συνταγματικό τόξο».

«Προκειμένου να κερδίσουν τις εκλογές, είναι ικανοί να χαϊδέψουν αυτά τα φαινόμενα. Είναι προφανές ότι θέλουν να τα εκμεταλλευτούν. Και αναρωτιόμαστε: Εάν δεν γίνεται τίποτα σε αυτή τη φάση που σηκώνει κεφάλι ο εθνικισμός και ο φασισμός, από την πλευρά υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων, τι μας περιμένει; Αυτό ανέδειξε η χτεσινή συζήτηση, ότι στον βωμό της αντιπολίτευσης και της αρπαγής ψήφων είναι ικανοί για όλα» κατέληξε.