Σπυράκη: Έκφανση της ανομίας ΣΥΡΙΖΑ η ληστεία στην Κηφισιά

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ, áðü ôçí åêðñüóùðï ôýðïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, Ìáñßá ÓðõñÜêç(öùôü) êáé ôïõò ôïìåÜñ÷åò Åóùôåñéêþí, ÌÜêç Âïñßäç êáé Äéêáéïóýíçò, Íßêï Ðáíáãéùôüðïõëï ãéá ôçí õðüèåóç Íovartis, ìåôÜ êáé ôçí ðñüôáóç ôçò êõâåñíçôéêÞò ðëåéïøçößáò ãéá óýóôáóç ðñïêáôáñêôéêÞò åðéôñïðÞò, ôçí Ôñßôç 13 Öåâñïõáñßïõ 2018. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη, με αφορμή την διάρρηξη με πυροβολισμούς στην Κηφισιά που προκάλεσε τον σοβαρότατο τραυματισμό ενός 52χρονου, τονίζοντας πως «είναι μια έκφανση της ευρύτερης ανομίας που έχει επιτρέψει η κυβέρνηση με την πολιτική της».

«Η γενικευμένη ανομία είναι πρόβλημα πολιτικής» είπε η κ. Σπυράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επέλεξε να αποδυναμώσει την Ομάδα ΔΙΑΣ, να απενεργοποιήσει την Ομάδα ΔΕΛΤΑ της Αστυνομίας, να δώσει άτυπη ασυλία στον «Ρουβίκωνα» και να αποδυναμώσει τις εντατικές περιπολίες στους δρόμους.

Παράλληλα, δήλωσε πως οι ενέργειες της κυβέρνησης «αθροίζονται», με συνέπεια την αποθράσυνση του εγκλήματος, κάτι που φαίνεται στο «πάρτι» που γίνεται κάθε Σάββατο στα Εξάρχεια.

Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε τέλος πως μέρος των αποφάσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πηγάζει από ιδεολογικά ζητήματα, τα οποία όμως πρακτικά οδήγησαν στη χαλάρωση της αστυνόμευσης και άφησαν έκθετους τους πολίτες σε κάθε περιοχή πλέον.