ΕΛΣΤΑΤ: Στο 20,9% παρέμεινε η ανεργία τον Νοέμβριο

advertisement

Σε ποσοστό 20,9% ανήλθε η ανεργία τον μήνα Νοέμβριο, σε συμφωνία με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Οκτωβρίου και έναντι 23,3% τον Νοέμβριο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουμένων τον Νοέμβριο του 2017 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.761.452 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 995.899 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.242.383 άτομα. Σα αντίςτοιχα μεγζκθ κατά τον Νοζμβριο των ετϊν 2012 ζωσ και 2017 παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 94.071 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 (+2,6%), αλλά μειώθηκαν κατά 9.659 άτομα σε μηνιαία βάση (-0,3%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 10,7% σε ετήσια βάση, ή κατά 119.363 άτομα, ενώ σε μηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 103 άτομα.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, μειώθηκαν κατά 10.602 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2016 (-0,3%) ενώ αυξήθηκαν κατά 7.062 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (+0,2%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, μειώθηκαν κατά 10.602 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2016 (-0,3%) ενώ αυξήθηκαν κατά 7.062 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (+0,2%).

piuu

 

pinyy