ΠΑΤΡΑ: Ο Εμπορικός Σύλλογος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Στα πλαίσια του νόμου 4469/17, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, η απόφαση 130060/27-11-2017 απλοποιεί την διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων με συνολικά χρέη από 20.000 € έως 50.000 €. Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών έγκαιρα είχε επισημάνει , ακόμα από την διαβούλευση, ότι είναι ανάγκη να υπάρχει πιο απλοποιημένη διαδικασία για τις μικρές επιχειρήσεις.

Σας παραθέτουμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα ερωτήσεων -απαντήσεων και είμαστε πάντα στην διάθεση σας.
1.Σε ποιους Αφορά;
Σε όσους κρίνονται «Βιώσιμοι».
2.Ποιος είναι Βιώσιμος;
Όσοι πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
• Θετικά Αποτελέσματα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων στην τελευταία χρήση, ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης.
• Το Σύνολο των Οφειλών (εκτός των τόκων υπερημερίας) ΠΡΟΣ το Καθαρό Αποτέλεσμα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων να είναι ΊΣΟ ή Μικρότερο από 8.
3.Είμαι Βιώσιμος και γίνεται δεκτή η αίτηση μου. Τι κερδίζω;
Αφαιρούνται τα ακόλουθα:
• το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
• το 95% των προστίμων της Εφορίας.
• το 85% των προσαυξήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
4.Σε πόσες δόσεις θα αποπληρώσω;
• Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των τραπεζών, της Εφορίας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών) ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.
• Για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.
• Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
• Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων ΔΕΝ επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36.
• Στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.
5.Έχουν χρηματοοικονομικό κόστος οι δόσεις;
• Ναι, επιβαρύνονται με επιτόκιο ίσο με το Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975.
Για τους υπόλοιπους πιστωτές, το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Ο αγώνας μας δεν σταματά βεβαίως , αφού αρκετά σημεία από τον ανωτέρω νόμο χρήζουν βελτίωσης και πιστεύουμε ότι με τις συχνές επαφές και παραστάσεις μας με στελέχη της Ειδικής Γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, για να προχωρήσουμε και σε νέες βελτιώσεις ώστε οι συνάδελφοι να πάρουν την βαθειά ανάσα που είναι απαραίτητη για την βελτίωση της οικονομικής θέσης των καταστημάτων μας αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας συνολικά.

Όσοι συνάδελφοι έχουν εντοπίσει προβλήματα ή έχουν ερωτήματα προς διευκρίνιση, μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών προκειμένου να λάβουν άμεσα απάντηση (email: eesp@otenet.gr και fax: 2610223740).