ΛΟΓΓΟΣ: Απόψε η θεατρική παράσταση αφιερωμένη στα παιδιά του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

6-11-2011-ÁÑ×ÁÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÓ- óõãêÝíôñùóç óõìðáñÜóôáóçò áðü ôïõò ðïëßôåò ôçò ÐåëïðïííÞóïõ êáé ôçò Êïñéíèßáò óôï «×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý» ìå áßôçìá íá ðáñáìåßíåé «áíïéêôÞ» ç áãêáëéÜ ôïõ ×áìüãåëï óôçí Áñ÷áßá Êüñéíèï. Óôïí óõãêåêñéìÝíï îåíþíá óÞìåñá äéáìÝíïõí óõíïëéêÜ 44 ðáéäéÜ, çëéêßáò áðü 4,5 Ýùò 26 åôþí êáé áðáó÷ïëïýíôáé 29 åñãáæüìåíïé. ¼ìùò, ç óïõçäéêÞ ÌÊÏ «Êéâùôüò ôùí ðáéäéþí» (Childrenʼs Ark International), ìçôñéêÞ ôçò «Êéâùôïý ôùí Ðáéäéþí» ìå Ýäñá ôçí Êüñéíèï, ç ïðïßá ðáñá÷þñçóå ôï 2002 ãéá áüñéóôï ÷ñüíï ôéò åãêáôáóôÜóåéò óôçí Áñ÷áßá Êüñéíèï, êïéíïðïßçóå óôéò 29/09/2011 áãùãÞ Ýîùóçò, ôçí ïðïßá åß÷å êáôáèÝóåé 16/12/2010. Ç áãùãÞ áõôÞ óõæçôåßôáé óôï ÐïëõìåëÝò Ðñùôïäéêåßï Êïñßíèïõ óôéò 9/11/2011.(EUROKINISSI-ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Ο Φιλοπροοδευτικός Όμιλος Λόγγου «Ο Βύρων», σας προσκαλεί στην θεατρική παράσταση «Μια γιορτή στου Νουριάν», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Αυγούστου και ώρα 9:00, στο θέατρο Φ.Ο.Λ. του Πολιτιστικού Κέντρου Λόγγου. Πρόκειται για το έργο του Φόλκερ Λούντβιγκ σε διασκευή του Βασίλη Κουκαλάνι. Είσοδος ελεύθερη.

Η Παιδική Θεατρική Σκηνή του Φ.Ο.Λ. αφιερώνει την παράσταση αυτή σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στα παιδιά του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο τπαρακαλεί τους θεατές της παράστασης εάν έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να προσφέρουν τρόφιμα για την υποστήριξη του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».