ΕΑΠ-ΠΑΤΡΑ:Εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μαζί με τη Λευκωσία

advertisement

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που έχει την έδρα του στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνουν (http://www.eap.gr/view.php?artid=4516) την από κοινού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 450 θέσεων φοιτητών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στην «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» (Master in Banking, Accounting and Finance).

Σκοπός Προγράμματος:

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος.

Η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Χορηγούμενος Τίτλος:

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι ενιαίος και χορηγείται από το ΕΑΠ.

Διάρκεια Σπουδών:

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του ΜΠΣ είναι 2 ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του ΜΠΣ μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και τρεις (3) ΘΕ και το δεύτερο έτος σπουδών την τελευταία ΘΕ παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του ΠΜΣ.

Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS

Διάρθρωση Προγράμματος:

Το ΜΠΣ «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Master in Banking, Accounting and Finance)» έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

1. Θ.Ε. Τραπεζική Διοίκηση (ECTS 20). Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης

2. Θ.Ε. Χρηματοοικονομική (ECTS 20). Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Ανάλυση Επενδύσεων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

3. Θ.Ε. Λογιστική Ι (ECTS 20). Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Προχωρημένη Λογιστική

4. Θ.Ε. Λογιστική ΙΙ (ECTS 20). Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

Λογιστική Εταιριών

Διοικητική Λογιστική

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

5. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. (ECTS 40)

Η Διπλωματική Εργασία προσφέρεται από το UNIC.

Κόστος Προγράμματος:

Το κόστος διεξαγωγής του ΜΠΣ «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 900 ευρώ ανά  ΘΕ. Το συνολικό κόστος του ΜΠΣ ανέρχεται σε 4.500 ευρώ (900 ευρώ × 5). Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΜΠΣ θα καταβάλλονται απευθείας από τους φοιτητές στο ΕΑΠ. Ο τρόπος καταβολής της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών του συγκεκριμένου ΜΠΣ είναι ο ίδιος με τα άλλα ΜΠΣ του ΕΑΠ.

Γλώσσα Προγράμματος:

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΜΠΣ είναι η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ):

Οι ΟΣΣ του ΜΠΣ πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λευκωσία, με βάση τη μόνιμη κατοικία των φοιτητών. O ελάχιστος αριθμός φοιτητών που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τμήμα είναι είκοσι άτομα (≥ 20).

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου : www.mbaf.hou-unic.eu

Στην συνέχεια και όταν τους ζητηθούν, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στο ΜΠΣ.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.

Δύο συστατικές επιστολές.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Κριτήρια Επιλογής:

Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.

Επαγγελματική εμπειρία.

Δύο συστατικές επιστολές.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος www.mbaf.hou-unic.eu , να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails tra@eap.gr (ΕΑΠ) και mbaf@unic.ac.cy (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) ή να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 2610 367344 (ΕΑΠ) και +357 22841688/+357 22841671 ή +210 6748293 (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).