Πάτρα: Μέσω διεθνούς διαγωνισμού η ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου

advertisement

Στα τέλη Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ωστόσο φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι μπορούν να είναι αό οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Ελλάδα ή του εξωτερικού.

Έχει ήδη δημοσιευτεί ως προς αυτό, η Διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει ως εξής:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159)

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σε όσους ενδιαφερόμενους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, γιατην τετραετία από 1.9.2014 μέχρι 31.8.2018, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 15 και παρ. 16 του Ν. 4009/2011,όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν.4076/2012, καθώς και στο άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4009/2011.

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

 

Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στον δημόσιο ήι διωτικό τομέα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως και την 23η Μαΐου 2014 και ώρα 14.00 (ώρα Ελλάδος):

 

1) Αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης βάσει του συνημμένου υποδείγματος στη Γραμματεία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Πρυτανείας, 2ος όροφος), υπεύθυνη κα Θεώνη Αθανασακοπούλου, τηλ.2610/969037, 2610/962106, όπου τηρείται το πρωτόκολλο της Επιτροπής Διενέργειας της εκλογής Πρύτανη ή Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η , 2 6 5 0 4 Ρ ί ο2)

 

Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος Κτίριο Πρυτανείας 2ος όροφος Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίο

 

ή 3) Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: upcouncil @ upatras .gr.

 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί επίσης έντυπη αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για το Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

 

Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν:

 

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

 

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

3. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

 

Προαιρετικά οι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση του Πρύτανη μπορούν να στείλουν συστατικές επιστολές ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναδεικνύει τα προσόντα τους, έωςκαι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Καθηγητή Χαράλαμπο Γαβρά: ( hgavras @ bu .edu), ή στον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου, Καθηγητή Χαράλαμπο Γώγο: ( cgogos @ med . upatras .gr).

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» και έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.