Μεσολόγγι: 59.000 ευρώ για συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου!

advertisement

Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού ενέγκρινε ο Δήμος Μεσολογγίου για την υπηρεσία Συντήρηση- υποστήριξη µηχανογραφικών εφαρµογών λογισµικού του ∆ήµου Ι Π Μεσολογγίου.

Αφορά για το διάστημα μέχρι τέλους του έτους και χαρακτηριστικά όπως διάβαζουμε στην διαύγεια πρόκειται για ποσό της τάξεως 59.οοο ευρώ .

Η υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν :

Στην συντήρηση των εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου ήτοι των ∆ιοικητικών, των Οικονοµικών, έως το τέλος του έτους.

Στην εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου για την ορθή λειτουργία των εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού στις παραπάνω Υπηρεσίες του ∆ήµου, έως το τέλος του έτους.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλες για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία του λογισµικού των υπηρεσιών του ∆ήµου Ι.Π.Μεσολογγίου.

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  59.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον K.A. …………………………… του

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013, στον οποίο υπάρχει διαθέσιµη και επαρκής πρόβλεψη, και εφόσον χρειαστεί, τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό ψήφιση προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013.

Πηγή: onairnews.gr