Πάτρα: Προκήρυξη 49 θέσεων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο

advertisement

Στην προκήρυξη 49 νέων θέσεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, με τη μορφή συμβάσεων μίσθωσης έργου, προχώρησε το Πανεπιστήμιο Πατρών, στοχεύοντας στην κάλυψη αναγκών διαφόρων ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ), βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΕΣΥΑ) (ΠΑΥΕΥΣ)», προτίθεται να συνάψει (36) συμβάσεις έργου, με διάρκεια 24 μηνών και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

 

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1

Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Επικοινωνίες Μηχανικός, ΑΕΙ 1

Εμπειρος αναλυτής Διαχείριση Εργων MSc 1

Εκπαιδευτικοί 2

Αναλυτής Συστημάτων ΑΕΙ 2

Λογιστών 2

Εμπειρογνωμόνων Υποστήριξη Ατόμων με Αυτισμό MSc 2

Ερευνητές Τεχνικές εξόρυξης Δεδομένων Υποψήφιοι Διδάκτορες 6

Εμπειρογνωμόνων Υποστήριξη Ατόμων με Αυτισμό 7

Χειριστής προγραμματιστής Η/Υ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1

Ερευνητής Αυτισμός PhD 1

Προγραμματιστής ΑΕΙ 1

Σύμβουλος Εργων Πληροφορικής 1

Ερευνητής Ιατρικής Τεχνολογίας 1

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 1

ΠΕ Οικονομικού 2

ΠΕ Νομικής 2

Εμπειροι Ερευνητές Ανάπτυξης Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων, Phd 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, υπ’ όψιν Βασιλείου Βουτσινά. Για πληροφορίες, τηλ: 2610-969838, e-mail: misbilab@upatras.gr. Καταληκτική ημερομηνία: 19/07/2013.

Στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Πολυμερικών και Υβριδικών Δεκτών Ηλεκτρονίων και Εφαρμογή τους σε Οργανικά Φωτοβολταϊκά», το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου με μεταδιδάκτορα ερευνητή, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική με ειδίκευση στην Επιστήμη Επιφανειών ή σε συναφές αντικείμενο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 26/09/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Εργαστήριο Πολυμερών, του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, ΤΚ 26504 υπ’ όψιν καθηγητή Ι. Καλλίτση. Για πληροφορίες, τηλ: 2610-962952, e-mail: j.kallitsis@upatras.gr. Καταληκτική ημερομηνία: 19/07/2013.

Για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών», το εκπαιδευτικό ίδρυμα προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τις παρακάτω ειδικότητες:

• Εναν/μία (1) πτυχιούχο ΑΕΙ, για την υποστήριξη των απαραίτητων διαδικασιών δημιουργίας των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα επιστημονικών εκδόσεων/δημοσιεύσεων, διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο.

• Πέντε (5) πτυχιούχους σχολών ΑΕΙ με αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Μαθηματικών για την υποστήριξη και υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών δημιουργίας, επιμέλειας και τεκμηρίωσης των ανοικτών μαθημάτων του τμήματος.

• Τέσσερις (4) πτυχιούχους σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ για την υποστήριξη και υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών δημιουργίας, επιμέλειας και τεκμηρίωσης των ανοικτών μαθημάτων του τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, Ρίο, 2ος όροφος, υπ’ όψιν Ιωάννας Γιαννούκου. Για πληροφορίες, τηλ: 2610-96927, e-mail: igian@upatras.gr. Καταληκτική ημερομηνία: 22/07/2013.

Στο πλαίσιο του έργου «Υδρόθειο (H2S) ένας νέος ενδογενής ρυθμιστής της αγγειογένεσης: Μελέτες σηματοδότησης, φυσιολογικοί και παθοφυσιολογικοί ρόλοι και ανάπτυξη φαρμακολογικών αναστολέων», το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με (1) ερευνητή που κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και δημοσιεύσεις σχετικές με Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακολογία, Φυσιολογία, ή Βιοϊατρική Έρευνα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 30/9/2015, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας, του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, διεύθυνση: Εργαστ. Μοριακής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Παν/μιούπολη Ρίου, 26504, ΡΙΟ, υπ’ όψιν Αν. Παπαπετρόπουλου και Σ. Τοπούζη, μέχρι την 31/07/2013. Για πληροφορίες, τηλ: 2610-969-337 (Α. Παπαπετρόπουλος), 2610-969-818 (Σ. Τοπούζης), email: apapapet@upatras.gr (Α. Παπαπετρόπουλος) η stto@upatras.gr (Σ. Τοπούζης). Καταληκτική ημερομηνία: 31/07/2013.

Για την πραγματοποίηση του έργου «Χαρακτηρισμός και κλινική παραγωγή για χρήση ως ανοσοθεραπεία ενός καινούριου, μέσω απομεθυλοποίησης επαγόμενου, Τ-ρυθμιστικού πληθυσμού που εκφράζει το μόριο HLA-G», το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με (1) απόφοιτο τμήματος Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και συναφών τμημάτων από ΑΕΙ Ελλάδας ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 26/9/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στη Γραμματεία της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, του Αιματολογικού Τμήματος, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, διεύθυνση 5ος όροφος, 26504 Ρίο, Πάτρα υπ’ όψιν αναπλ. καθ. Α. Σπυριδωνίδη. Πληροφορίες, τηλ. 2610-999506, 2610 969110, e-mail : spyridonidis@upatras.gr. Καταληκτική ημερομηνία: 16/07/2013