Αχαία: «Καμπάνα» 6.000 ευρώ σε Πυρηνελαιουργείο της ΒΙ.ΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Την επιβολή προστίμων ύψους 549.281 ευρώ σε 14 μονάδες, υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας Μωυσής Κουρουζίδης, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται τρεις δήμοι, δύο εργοστάσια τροφίμων και ποτών, δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, εταιρεία παραγωγής μολύβδου από ανακύκλωση συσσωρευτών, βιομηχανία εκτυπώσεων-βιβλιοδεσίας, βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων με επιψευδαργύρωση και ηλεκτροστατική βαφή, αγροτικός συνεταιρισμός, μονάδα πυρηνελαιουργείου βιομηχανία εκτυπώσεων-βιβλιοδεσίας, λατομείο αδρανών υλικών και μάνδρα οικοδομικών υλικών.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν σε λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σε ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιουργείου και μη σύννομη διάθεση τέφρας πυρηνόξυλου.

Επίσης, τα πρόστιμα αφορούσαν κυρίως σε υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής διοξειδίου του θείου, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων και επικινδύνων αποβλήτων, μη τήρηση προβλεπομένων αναφορικά με την εκμετάλλευση του λατομικού χώρου, καθώς επίσης και σε αυθαίρετη διάνοιξη χωμάτινου δρόμου εντός ζώνης αιγιαλού-παραλίας, λειτουργία μάνδρας οικοδομικών υλικών χωρίς απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Αναλυτικά, τα πρόστιµα επιβλήθηκαν στις παρακάτω µονάδες, για τις παραβάσεις που αναφέρονται και το ύψος του προστίµου:

1. Επιβολή προστίµου στον ∆ήµο Σικυωνίων Κορινθίας, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κιάτου στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου του ∆ήµου Σικυωνίων.

Παραβάσεις: Λειτουργία χωρίς Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Μη τήρηση προδιαγραφών λειτουργίας όπως προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, Μη παρακολούθηση παραµέτρων λειτουργίας όπως προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, Λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριµµάτων.

Πρόστιµο: 60.500 ευρώ.

2. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «Α. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (δ.τ. ROTOPRINT), για τη βιοµηχανία εκτυπώσεων – βιβλιοδεσίας στη θέση Νήσιζα Κορωπίου

Παραβάσεις: Μη λειτουργία της µετάκαυσης των απαερίων, Μη παρακολούθηση της ποιότητας των απαερίων της µηχανής εκτύπωσης Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων Μη προβλεπόµενη αποθήκευση υλικών, µηχανηµάτων και αποβλήτων στον αύλειο χώρο

Πρόστιµο: 11.850 ευρώ.

3. Επιβολή προστίµου στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ξηρονοµής Θηβών για το ελαιουργείο στην ∆.Ε. Ξηρονοµής ΘηβώνΠαραβάσεις: Εγκατάσταση και λειτουργία ελαιουργείου χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση,  Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων του ελαιουργείου.

Πρόστιµο: 4.950 ευρώ

4. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «Κ. & Β. ΠΑΛΟΓΛΟΥ» (δ.τ. «VAS METAL»), για τη βιοµηχανία κατασκευής µεταλλικών εξαρτηµάτων µε επιψευδαργύρωση και ηλεκτροστατική βαφή στη θέση «ΣΤΑΡΟΚΡΙΘΙ» του ∆.∆. Ελαιώνα Θηβών, Ν. Βοιωτίας.

Παραβάσεις: Πληµµελής παρακολούθηση των καυσαερίων των καυστήρων, Έλλειψη µετρητή παροχής υγρών αποβλήτων και µη τήρηση ηµερολογίου απορρίψεων στο σύστηµα επεξεργασίας

Πρόστιµο: 5.650 ευρώ

5. Επιβολή προστίµου στη ∆ΕΗ Α.Ε. για τον ΑΗΣ Α’ Μεγαλόπολης  στην Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας.

Παραβάσεις: Υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου, Υπέρβαση οριακών τιµών ΡΗ στην έξοδο των επεξεργασµένων υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων

Πρόστιµο: 51.750 ευρώ

6. Επιβολή προστίµου στη ∆ΕΗ Α.Ε. για τον ΑΗΣ Β’ Μεγαλόπολης  στην Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας.

Παραβάσεις: Υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου, Υπαίθρια αποθήκευση υγρής τέφρας κατά παράβαση σχετικού περιβαλλοντικού όρου

Πρόστιµο: 14.450 ευρώ

7. Επιβολή προστίµου στην εταιρία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε» για τη µονάδα πυρηνελαιουργείου που βρίσκεται  στην ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ  Π.Ε. Αχαΐας.

Παραβάσεις: Μη αδειοδοτηµένη προσωρινή αποθήκευση και µη σύννοµη διάθεση τέφρας πυρηνόξυλου.

Πρόστιµο: 6.250 ευρώ

8. Επιβολή προστίµου στην εταιρία µε την επωνυµία «GRECOLIO ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», για την λειτουργία του πυρηνελαιουργείου – ραφινερίας που βρίσκεται στη θέση «Βλαχογιώργαινα» Βασιλικής ∆ήµου Λευκάδας.

Παραβάσεις: Μη εφαρµογή της προβλεπόµενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τα αέρια απόβλητα, Μη προβλεπόµενη παρακολούθηση αερίων εκποµπών, Ελλείψεις αναφορικά µε την παρακολούθηση της θερµοκρασία ξήρανσης και τον χώρο αποθήκευσης πυρήνα, Μη συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002), Μη προβλεπόµενη αντιρρυπαντική τεχνολογία για τα υγρά απόβλητα, Ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων, Πληµµελής παρακολούθηση της ποιότητας υγρών αποβλήτων – υδάτων, Υπέρβαση θεσµοθετηµένων ορίων θορύβου.

Πρόστιµο: 15.186 ευρώ

9. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» για το λατοµείο αδρανών υλικών και το σπαστηροτριβείο της, στην θέση Σουσάνα ∆ήµου Κορίνθου Νοµού Κορινθίας.

Παραβάσεις: Μη τήρηση προβλεπόµενων αναφορικά µε την οριοθέτηση, περίφραξη και τη δηµιουργία πράσινης ζώνης προστασίας, Μη αποκατάσταση των εξοφληµένων βαθµίδων Μη τήρηση προβλεποµένων αναφορικά µε την εκµετάλλευση του λατοµικού χώρου, Αποθέσεις υλικών εκτός λατοµικού χώρου, Μη λήψη προβλεπόµενων µέτρων για τον περιορισµό της εκπεµπόµενης σκόνης

Πρόστιµο: 103.895 ευρώ

10.Επιβολή προστίµου στην εταιρία “BATANODE METALSTAR ΕΠΕ” για τις εγκαταστάσεις παραγωγής δευτερόχυτου µολύβδου από ανακύκλωση συσσωρευτών και παραγωγής συστηµάτων καθοδικής προστασίας  που βρίσκονται στο 54ο  χλµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας.

Παραβάσεις: Παράνοµη λειτουργία δραστηριότητας, Ανεξέλεγκτη απόθεση επικινδύνων αποβλήτων και υλικών στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων, Παράνοµη διαχείριση χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών, ∆ιαχείριση επικινδύνων και µη επικινδύνων αποβλήτων χωρίς τις απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες και χωρίς να λαµβάνονται και να τηρούνται τα θεσµοθετηµένα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Πρόστιµο: 110.000 ευρώ

11.Επιβολή προστίµου στον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου, για το χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης στερεών αποβλήτων στην περιοχή «Τροκαντερό» στον ίδιο ∆ήµο.

Παραβάσεις: Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων

Πρόστιµο: 9.700 ευρώ

12.Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Κω για το έργο διάνοιξης χωµάτινου δρόµου, στο Καµάρι Κεφάλου της νήσου Κω, Νοµού ∆ωδεκανήσου.

Παραβάσεις: Αυθαίρετη διάνοιξη χωµάτινου δρόµου εντός ζώνης Αιγιαλού – Παραλίας του ∆ηµοσίου, χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Πρόστιµο: 101.000 ευρώ

13.Επιβολή προστίµου στην εταιρεία “ΚΑΛΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, όπως εκπροσωπείται νόµιµα, για τη µάνδρα οικοδοµικών υλικών  (πρώην βιοτεχνία παραγωγής ασβεστοπολτού & τσιµεντολίθων, η λειτουργία της οποίας διεκόπη µε Απόφαση του Αντινοµάρχη Ν. Α. ∆ωδεκανήσου), στην περιοχή της Αντιµάχειας της Νήσου Κω, Νοµού ∆ωδεκανήσου.

Παραβάσεις: Λειτουργία µάνδρας οικοδοµικών υλικών χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Πρόστιµο: 6.000 ευρώ

14. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» για το εργοστάσιο της στη θέση «Κριεζώτου Παναγιάς» στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Παραβάσεις: Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων,Πληµµελής λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α.), Μη τήρηση ηµερολόγιου συντήρησης της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Μ.Ε.Υ.Α., Μη ύπαρξη αδειών χρήσης νερού σε ισχύ για την κύρια και την εφεδρική γεώτρηση, καθώς και µη ύπαρξη µετρητή παροχής στην εφεδρική γεώτρηση.

Πρόστιµο: 48.100 ευρώ

 

advertisement