AXAΪΑ: Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ – Δείτε ποιοι πέρασαν ανά Λύκειο – Αναλυτικοί πίνακες

ÕðïøÞöéïé êïéôïýí ôïõò ðßíáêòåò ìå ôéò âÜóåéò åéóáãùãÞò óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ óå Ëýêåéï óôçí ÃêñÜâá, ôçí ÔåôÜñôç 26 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÉÁÓÙÍÁÓ ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ)
Στην ιστοσελίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των επιτυχόντων από την Αχαΐα που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΛ 2017
ΓΕΛ Πειραματικό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ Πειραματικό ΑΕΙΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΡίουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΡιόλουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΧαλανδρίτσαςΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΔεμενίκωνΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΚαστριτσίουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
1ο ΓΕΛ ΑιγίουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2ο ΓΕΛ ΑιγίουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΑιγείραςΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΑκράταςΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΔιακοφτούΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ Κάτω ΑχαϊαςΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ Αναγέννηση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΑρσακείουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΒραχνεϊκωνΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΔάφνηςΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΕκκλησιαστικόΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΕρυμάνθουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ Εσπερινό ΠατρώνΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ Εσπερινών ΑιγίουΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΦαρρώνΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΚαλαβρύτωνΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΚαμαρώνΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΚλειτορίαςΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΛάππαΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΛουσικώνΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΠαραλίαςΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ 2017
1ο ΕΠΑΛ Πατρών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2ο ΕΠΑΛ Πατρών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3ο ΕΠΑΛ Εσπερινό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
4ο ΕΠΑΛ Πατρών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5ο ΕΠΑΛ Εσπερινό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
9ο ΕΠΑΛ Εσπερινό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
1ο ΕΠΑΛ Αιγίου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2ο ΕΠΑΛ Αιγίου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΕΠΑΛ Καλαβρύτων ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΕΠΑΛ Παραλίας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β 2017 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2016)
1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
4ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
7ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
11ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
12ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
13ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0656010_GEL10_2016_ΓΕΛ ΛΑΠΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0659010_GEL10_2016_ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0661010_GEL10_2016_ΓΕΛ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0665010_GEL10_2016_ΓΕΛ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0666010_GEL10_2016_ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0667020_GEL10_2016_ΓΕΛ ΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0670100_GEL10_2016_ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0680030_GEL10_2016_ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ Κ.ΑΧΑΙΑΣ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΚΑΜΑΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΦΑΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΕΙ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ_GEL10_2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β 2017 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015)
249_0614010_GEL10_2015. Λ.Τ. ΡΙΟΛΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651001_GEL10_2015_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651002_GEL10_2015_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΕΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651003_GEL10_2015_12ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651009_GEL10_2015_13ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651010_GEL10_2015_1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651020_GEL10_2015_2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651030_GEL10_2015_3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651040_GEL10_2015_4ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651050_GEL10_2015_9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651056_GEL10_2015_ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651058_GEL10_2015_ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651060_GEL10_2015_ 5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651070_GEL10_2015_6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651081_GEL10_2015_8οΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0651085_GEL10_2015_11οΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0652010_GEL10_2015_ 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0652020_GEL10_2015_2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0653010_GEL10_2015_ΓΕΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0654010_GEL10_2015_ΓΕΛ Κ.ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0657010_GEL10_2015_ΓΕΛ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0659010_GEL10_2015_ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0659020_GEL10_2015_ΓΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0665010_GEL10_2015_ΓΕΛ_ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0666010_GEL10_2015_ΓΕΛ_ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0667020_GEL10_2015_ΓΕΛ_ΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0670100_GEL10_2015_ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ_ΓΕΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α 2017 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2016)
249_0640080_EPAL10_2016_1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640081_EPAL10_2016_2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640087_EPAL10_2016_6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640088_EPAL10_2016_ 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640090_EPAL10_2016_ 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640095_EPAL10_2016_ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640100_EPAL10_2016_ 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α 2017 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015)
249_0640050_EPAL Κ. ΑΧΑΪΑΣ.10_2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640080_EPAL 1 ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ. 10_2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640087_6 EPAL ΠΑΤΡΩΝ. 10_2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640088_7 EPAL ΠΑΤΡΩΝ.10_2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640090_EPAL ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 10_2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
249_0640100_1 EPAL ΑΙΓΙΟΥ.10_2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

advertisement

1 Comment on "AXAΪΑ: Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ – Δείτε ποιοι πέρασαν ανά Λύκειο – Αναλυτικοί πίνακες"

  1. Aποτελεσματα του Μουσικου Λυκειου για 2017, που ειναι;

Comments are closed.